Dıheki (duay)

 DIHAYÊ KI, QISEYÊ KI ÇORŞMEY SÊWREGI, ÇÊRMUGI U ALDUŞİ DI QANDÊ SELAMETEY U OĞIR AKERDENI BENÊ

 

A-

A dıni (dınya) dı cay to /şıma cennet bo.

A dıni dı tı riyê cahnımi nêvinê.

Adılgandê şıma dı adır kemi nêbo, hewna nêşıro.

A dıni dı şıma teng nêvinê, nêkewê.

Atımê bella boka nezdi to / şıma nêbo.

Aqılsızi raştê to nirê.

Aqılsızan ra tı duri bê.

 

B-

Barê to /şıma erdo nêmano.

Bellay to /şıma ser ra dehf bê.

Bellay To /şıma ra duri şırê cay xo bıvinê.

Bella boka nezdi to /şıma nêbo.

Bella boka şıma ra duri kewo.

Bereket cıwêndê to /şıma kewo.

Bereket destandê to dı bo.

Bereket arışdê şıma kewo.

Bereket keydê şıma kewo.

Bereket maldê şıma kewo.

Bereketê destandê to /şıma bol bo.

Bereket keydê şıma ra nêvıziyo.

Bereketê xelil Ibrahimi maldê şıma dı bo.

Bereketê nan u şami da şıma kemi nêbo.

Bereketê keydê şıma bol bo.

Boka aqılê to /şıma tım şıma sere dı bo.

Boka bêaqıli raştê to /şıma nirê.

Boka ahdê to biro ca.

Boka axbê kesi to nêbo.

Boka asaletê to / şıma vıni nêbo.

Boka bereketê destandê to bol bo.

Boka qeçê to gırd bê, to paşti resê.

Boka qeç u qulê to teng nêkewo /tengey nêvino.

Boka tı adırê qesıba nêvinê.

Boka tı derdê zeri nêvinê.

Boka tı xırabey nêvinê.

Boka tı xırabey a qeçandê xo nêvinê.

Boka tı xırabey a kesi nêvinê.

Boka tı teng nêkewê.

Boka tı tengey nêvinê.

Boka tı nêweş nêkewê /nêbê.

Boka tı dest u lıngan ra nêbê /nêkewê

Boka tı riyê cahnımi nêvinê.

Boka tı şari destı nêmanê.

Boka tı mıhtacê kesi nêbê.

Boka tı rayda xırabı nêkewê.

Boka tı rayda raştı ra niyabıryê.

Boka rındey barê to bo.

Boka rındey çorşmey to kemi nêbo.

Boka Ella şıma bela u afetan ra sıtar kero.

Boka Ella şıma qeza u bellayan ver bıreyno /sıtar kero

Boka Ella roj o xırab şıma nêmısno.

Boka Ella şıma teng dı nêverdo.

Boka Ella bereketê Xelil Ibrahim i key şıma kero.

Boka Ella tım paşti bıdo şıma.

Boka Ella tım paştida şıma dı bo.

Boka miyaneyê şıma erd niro.

Boka mekanê şıma cennet bo.

Boka çi to /şıma dest ra altun bo.

Boka altun to dest ra bıvaro.

Boka çıla şıma hewna nêşıro /tım bıveşo.

Boka ocaxê şıma tım şên bo.

Boka ocaxê şıma kor nêbo.

Boka oxırê to abıyo

Boka oxırê to tım akerde bo.

Boka qatıx keydê şıma ra kemi nêbo.

Boka kêberê şıma tım dostan rê akerde bo.

Boka kêberê şıma kılit nêmano.

Boka Ella bereketê xo sırfedê şıma ser ra kemi nêkero.

Boka Ella şıma sıtar kero.

 

C-

Camêrdey barê to bo.

Camêrd to ser ra çınê bo.

Camêrdey a to veng bıdo.

Cayêdê to nêtewo.

Cay to /şıma a dıni dı cennet bo.

Cay to baxçey cenneti bo.

Cay to baxçey gülan bo.

Cay to tım hera bo.

Cay to teng nêbo.

 

Ç-

Çarey to tım akerde bo.

Çarey to siya nêbo.

Çeqçeqê ayredê to /şıma tım bıgırweyo.

Çıla şıma nêpeyşo.

Çılay şıma tım akewtê bo.

Çıla şıma heta şew ra bıveşo.

Çımê to xırabey a qeçendê to nêvinê.

Çımê to bermi nêvinê.

Çımê to hersi nêkerê.

Çımê to akerdey nêşırê.

Çımê to mergê qeçandê to nêvinê.

Çımê to tari nêbê.

Çımê to tengey a qeçandê to nêvino.

Çım o xırab to nêgüno.

Çımandê to ra nur kemi nêbo.

Çımandê to ra nur bıvaro.

Çımê to teng nêvino.

Çı waştenê to estê birê ca.

Çı mırazê to esto biro ca.

Çı mıradê to esto bıbo /bıdeyo.

Çı mırazê to esto qebul bo.

Çiyo kı tı tepşê to destı altun bo.

Çorşmey to /şıma dost u enbazandê rınd u sadıqan ra kemi nêbo.

Çorşmey to hera bo.

Çorşmey to nêgêrıyo.

 

D-

Derd u bella to /şıma ra duri bo.

Derd u bella kêberdê to /şıma nêkewo.

Derd u bella to /şıma ser ra dehf bo.

Derd u bella nezdi to /şıma nêbo.

Derd u bella şıma rê niro.

Derd u kül to rê peyda nêbo.

Derd u kül to pize nêkewo.

Derd u kül barê to nêbo.

Dereceyê to tım vêşi bo.

Dereceyê to tım berz bo.

Dereceyê to kemi nêbo.

Dest u doşiyê to derd nêvinê.

Dest u doşiyê to to ver nêkewê.

Destê to tengey nêvinê.

Dewranê do weş tı no dınya dı bıramê.

Dewran dewranê to bo. (Dewranê to dewran bo)

Dewrê do weş tı qeçandê xo ya ravêrnê.

Destê to derd nêvinê.

Destê to heme çi rê derman bo.

Destê to dı heme çi altun bo.

Dıhay to qebul bê.

Dıhay to cay xo bıgirê.

Dıhay may u pi to ser ra kemi nêbê,

Dıhay dest to ver a girê.

Dınya dı çı mırazê to esto biro ca.

Dınyayê to tım şên u roşnayi bo.

Dınyay to to rê gül u rehan bo.

Dınyay to tım to rê şirın bo.

Dınya dı war u mekanê to tım şên bo.

Dınya dı ocaxê to kor nêbo.

Dunê locında to /şıma tım berz bo, bıvıziyo.

 

E-

Ella adır a zerida to nêfino.

Ella aqılê do bol bıdo to.

Ella to aqıl ra kemi nêkero.

Ella bella nêdo to.

Ella to belara sıtar kero.

Ella derdê qesıba nêdo to.

Ella dereceyê to tım berz kero.

Ella dereceyê to tım vêşi kero.

Ella dest u lıngandê to dı bo.

Ella derd nêdo to.

Ella dest u doşiyandê to dı bo.

Ella paştida to dı bo.

Ella derd u bellayan ra to /şıma sıtar kero.

Ella ewladê bıxeyri bıdo to.

Ella ewladanê to to rê verdo.

Ella ewladanê to bellayan ra sıtar kero.

Ella mergê ewladandê to to nêmısno.

Ella derdê zeri to nêmısno.

Ella emrê do derg bıdo to u qeçandê to.

Ella emrê to derg kero.

Ella ê to to rê verdo.

Ella ganweşey bıdo to /şıma.

Ella gırwey to /şıma raşt biyaro.

Ella gırwey to nêxerpıno, nêşahtıno.

Ella herun a vengı tım pırr kero.

Ella heruna cı degiro.

Ella iqbalê do rınd bıdo to.

Ella iqbalê to berz kero.

Ella imanê do qüwet bıdo to.

Ella imansızan raştê to niyaro.

Ella imansızan to ra duri fino.

Ella imansızan nezdi to nêkero.

Ella imanê to kamıl kero.

Ella imanê to qedım kero.

Ella jan gandê to nêfino.

Ella jani gandê to ra vejo.

Ella jewdê to dıdı nêkero.

Ella jew /ju da to se kero.

Ella juda şıthelalı qısmetê to kero.

Ella juda şıthelalı raştê to biyaro.

Ella juda şıthelala qederê to gırêdo.

Ella kê / kesi şerdê cınıyerı ra sıtar kero.

Ella kê / kesi bohtanan ra sıtar kero.

Ella kesi bohtanandê cınıyerı ra sıtar kero.

Ella kê / kesi ri siya nêkero.

Ella kê / kesi teng dı nêverdo.

Ella kê / kesi belayan ra sıtar kero.

Ella kê / kesi belayan ver bıreyno.

Ella kê / kesi tari dı nêverdo.

Ella kê / kesi tım hera dı verdo.

Ella kesi bêiman nêkero.

Ella kê / kesi xezeb ra sıtar kero.

Ella kê / kesi keydê kesi ra nêkero.

Ella kê / kesi teber dı nêverdo.

Ella kê / kesi werden a terbıye nêkero.

Ella kê / kesi dışmenan ra sıtar kero.

Ella kê / kesi şerdê xıraban ver bıpawo.

Ella kê / kesi vıran u veyşan nêverdo.

Ella kê / kesi namus ra gıdi nêkero.

Ella kê / kesi namus ra terbıye kero.

Ella kê / kesi namus ra ri siya nêkero.

Ella kê / kesi afetan ra sıtar kero.

Ella kê / kesi afetan ver bıreyno.

Ella kê / kesi bê may u pi nêverdo.

Ella kê / kesi bêpaşti nêverdo.

Ella kê / kesi çıman ra nêkero.

Ella kê / kesi iman ra nêkero.

Ella kê / kesi dest u lıngan ra nêkero.

Ella lajê (lacê) to to rê verdo.

Ella may u pi yê to to rê verdo.

Ella merdıman ê bêimanan nezdi to nêkero.

Ella mal u mülk bıdo to / şıma.

Ella miyaneyê to erd niyaro.

Ella mekanê to cenet kero.

Ella nan o rıhat to dest fino.

Ella nan u sol a to kemi nêkero.

Ella nan u sol a to vêşi kero.

Ella namey to xırab nêvejo.

Ella nameyê do namdar bıdo to.

Ella nan u awa to sira vejo.

Ella nenguyê to siya nêküwo.

Ella nêrındey kerdenı karê to nêkero.

Ella nerından to ra duri fino.

Ella nerından ra to sıtar kero.

Ella ocaxê to şên kero.

Ella ocaxê to kor nêkero.

Ella oxırê to akero.

Ella oxırê do xeyr bıdo to.

Ella paştida to dı bo.

Ella paştiya to erd niyaro.

Ella paştiya to qayım kero.

Ella paştiya to metin kero.

Ella pereyê do bol bıdo to.

Ella pırênê bênamusey to ra nêdo.

Ella qeza u belayan ver to / şıma sıtar kero.

Ella qeza u belayan ra şıma bıpawo.

Ella qeda u belayan to / şıma ser ra dehf kero.

Ella qeda u belayan ra şıma sıtar kero.

Ella qeda u bela şıma nêdo.

Ella qederê to akero.

Ella qederê do rınd bıdo to.

Ella qederê to nêgırê do.

Ella qederê to ju da şıthelala gırê do.

Ella qüwetê do bol bıdo to.

Ella ray a to raşt kero.

Ella rayanê xıraban to ver nêfino.

Ella ray a to şaş nêkero.

Ella riyê to sıpe kero.

Ella riyê to siya nêkero.

Ella rısqê do hera bıdo to.

Ella rısqê do bol bıdo to.

Ella rısqê to bol kero.

Ella rısqê to nêkemeyno.

Ella rojê ravey to hera fino, bıreyno.

Ella rojê ravey to mırazdê to resno.

Ella rojê tengi to nêmısno.

Ella rojê ravey to heskerdoxandê to resno.

Ella roj o xırab to nêmısno.

Ella rojê weşi to mısno.

Ella rojanê to roj kero.

Ella rojanê to kêf u hüwateya ravêrno.

Ella rojanê to tım roşnayi kero.

Ella rumetê do berz bıdo to.

Ella rumetey ra to mahrum nêkero.

Ella sersiya ta qeçandê to ser ra kemi nêkero.

Ella sebrê bıdo to / şıma.

Ella selametey bıdo şıma.

Ella serey to to ver nêfino.

Ella serey to tım berz tepşo.

Ella sebrê to qeçandê to ya biyaro.

Ella sebrê do bol hera bıdo to.

Ella sebrê to bı keydê to ya biyaro.

Ella soyınê heme çi xeyr kero.

Ella soyınê cı xeyr biyaro.

Ella soyınê şıma / To biyaro.

Ella soyınê kesi gi niyaro.

Ella soysızan kesi ra duri fino.

Ella soysızan enbazê kesi nêkero.

Ella şan u şeref bıdo to.

Ella şan u şerefê kesi berz kero.

Ella şan u şerefey a berzı nasibê kesi kero.

Ella şan u şerefey ra kesi mahrum nêkero.

Ella şeytanê to / kesi recim kero.

Ella şeytani to / kesi ra duri fino.

Ella şeytani qelbdê to ra vejo.

Ella şeytani nezdi to nêkero.

Ella şeytaney u fêsadey to ra duri fino.

Ella şerdê şeytan u fêsadan ra to / kesi sıtar kero.

Ella şeytaney u fêsadey karê kesi nêkero.

Ella şin nêfino keydê şıma.

Ella şin nêdo şıma.

Ella şıma afetandê gırd u gıranan ra sıtar kero.

Ella şıma tofanan ver bıreyno.

Ella şıma tofanan ra sıtar kero.

Ella şıma qeda u belayan ra duri fino.

Ella şıma duz fino.

Ella şıma ray da şaşı nêfino.

Ella şıma ray bın nêfino.

Ella şıma rezil u rüswa nêkero.

Ella şıma mıletı miyan dı werdi nêfino.

Ella şıma rê biro xezeb.

Ella şıma bêwıhêr nêkero / nêverdo.

Ella şıma bêpaşti nêverdo / nêkero.

Ella şıma merdımandê şıma ra nêkero.

Ella şıtheraman raştê to / şıma niyaro.

Ella şıtheraman to / şıma ra duri fino.

Ella şıto helal a şıma wari kero.

Ella şıto helal bıdo şıma.

Ella şıtê şıma heram nêkero.

Ella to aqıl ra kemi nêkero.

Ella to aqıl ra mahrum nêkero.

Ella to adırdê cehnımi dı nêverdo.

Ella to belayandê gırdan ra sıtar kero.

Ella to dêmari destı nêverdo.

Ella to dest u lıngan nêfino.

Ella to bêemel nêkero.

Ella to bêiman nêrışo a dıni.

Ella to bêiman nêverdo.

Ella to fekan nêfino.

Ella to u qeçanê to çımênkerdenı ra sıtar kero.

Ella to gandê to ra nêkero.

Ella to iman ra nêkero.

Ella to janan ver nêfino.

Ella to kışta namusi ra terbıye kero.

Ella to may u pêrdê to rê verdo.

Ella to merdımandê xıraban dest nêfino.

Ella to merdımey ra nêkero.

Ella to Nêweşiyan ver sıtar kero.

Ella to nêweşiyan ver bıreyno.

Ella to nêweş nêfino.

Ella to ocax kor nêkero, nêverdo.

Ella to ocaxdê to ser o gırd u pir kero.

Ella to ocaxdê to ser o wêrê dezgi kero.

Ella to ocax ra duri nêfino.

Ella to pakey miyan dı gırd kero.

Ella to pakey ra nêkero.

Ella to pêrdê to rê verdo.

Ella to qeçandê to rê verdo.

Ella to qeza u belayan ver bıreyno.

Ella to ray bın nêfino.

Ella to raştey u rayda raştı ra niyabırno.

Ella to rayandê xıraban nêfino.

Ella to rê verdo.

Ella to rê nêweşi peyda nêkero u nêdo.

Ella to rındey ra duri nêfino.

Ella to rındey ra mahrum nêkero.

Ella to ser fino.

Ella to sêkür nêverdo.

Ella to şıtheraman dest nêfino.

Ella to şıtheraman ra duri fino.

Ella to şıtê marda toya gırd kero.

Ella to tari dı nêverdo.

Ella to teber a nêverdo.

Ella to teng dı nêverdo.

Ella to terbıye kero.

Ella to ümet a to rê verdo.

Ella to ümetı ra duri nêfino.

Ella to verdo.

Ella to vıran nêverdo.

Ella to wardê to ra nêkero.

Ella to werden a terbıye nêkero.

Ella to werdiyandê to rê verdo.

Ella to wêrandê to rê verdo.

Ella to xıraban dest nêfino.

Ella to xezeban dest nêfino.

Ella to xıraban destı nêverdo.

Ella to xırabey ra sıtar kero.

Ella to xintan dest nêfino.

Ella to zewtandê xıraban ra sıtar kero.

Ella to zewtan ver nêfino.

Ella to / şıma sıtar kero.

Ella vêşi kero.

Ella warê to şên kero.

Ella warê to cennet kero.

Ella vêşi bıdo şıma.

Ella to zalıman destı nêverdo.

Emelê to şıro.

Emelê to nêvındero.

Erdişa to sıpê nêbo.

Ez qedayê to bıgira.

Ez qedayê to bena.

Ez qedayê to ba.

Ez qedayê to gêna.

Ez to rê qürban ba, (bena)

Ez to rê bıgey ra.

Ez to rê bımıra.

Ez to rê heyran ba.

Ez to ver o bıgeyra.

 

G-

Gangêr ganê to nêgiro.

Gangêr to rê nêdo antenı.

Gangêr bı rehatey a ganê to bıgiro.

Gemiya to to bın dı nêdindeyo.

Gemiya to awı bın dı nêmano.

Gencey a to to rê bımano.

Genceyda xo dı tı derd nêvinê.

Genceyda xo ra tı xeyr bıvinê.

Genceyda xo dı tı ezab niyancê.

Genceyda xo dı tı destan ver nêkewê.

Gırwey to raşt biro.

Gırwey to çewt nêşıro.

Gırwey to nêşıkiyo.

Gırwey to bıvineyo.

 

H-

Heme çi to destan ver u bın dı altun bo.

Heme waştenê to birê ca.

Hendê nenguyê tı nêtewê.

Heqê to niro werdenı.

Heqê to kesi serdı nêşıro.

Heqê kesi to ser dı niro.

Heta merg tı nêweş nêkewê.

Heta merg tı tım xoser bê.

Heta merg tı teng nêkewê u tengey nêvinê.

Hendık to dı rıh bıbo tı destan bın nêkewê.

Hewnê weşi tı bıvinê.

Heruna to veng nêmano.

Heruna to pırrı bo.

 

Í-

Ìmanê to tım bıqüwet bo.

Ìmanê to bol bo.

Ìmanê to qedim bo.

Ìmansızan ra Ella to duri fino.

Ìnsanandê xırab u zalıman ra Ella to sıtar kero.

Ìnsananê imansızan Ella nêvejo to ver.

Ìnsanê şıtherami raştê to nirê.

Ìnsanê xırabi dost u enbıryanê to nêbê.

Ìqbalê to tım berz bo.

Ìtıbarê to bol bo.

Ìtıbarê to şari hetı nêkewo.

Ìtıbarê to tım est bo.

 

J-

Jan gandê to nêkewo.

Jan nezdi to nêbo.

Janê zeri tı nêvinê.

Jewdê to hezar bo.

Jewvatena to dıdı nêbo.

Juda çımqerqaşa xasekı raştê to biro.

Juda baqıl a şıthelalı raştê to biro.

Juda bınamusı raştê to biro.

Juda pakı raştê to biro.

Juda nurın a bıimanı ceniya to bo.

Juda xasekı enbaza to bo.

Ju qısa to dıdı nêbo.

 

K-

Key to awa bo.

Key to cennet bo.

Key to key began bo.

Key to key axleran bo.

Key to key baqılan bo.

Key to key meymanan bo.

Key to key camêrdan bo.

Key to key şêran bo.

Key to key ewlıyayan bo.

Key to key rahmanan bo.

Keydê to dı çiyê kemi nêbo.

Keydê to dı şıtê şêri peyda bo.

Keydê to ra bênamus nêvıziyo.

Key to ocağê şêx u began bo.

Key to şên bo.

Külê zeri tı nêvinê.

Kül to pize nêkewo.

Külê pizi tı nêvinê.

 

L-

Lınga to siya nêküwo.

Lınga to nêderıskiyo.

Lınga to tım qandê xeyr u rındey ravey berzıyê.

Lıngê to derd nêvinê.

Lıngê to jan nêvinê.

Lıngê to tım to ver şaneyê.

Lome to nêbo.

 

M-

Ma kemi kerd Ella vêşi kero.

Ma kemi kerd Ella herunı pırr kero.

Mal u mülkê to şari rê nêmano.

Mal u mülkê to bol bo.

Mal u mülkê to bıbereket bo.

Mar to nêpero.

May to to rê bımıro.

May to to rê bıgeyro.

May to to rê qürban bo.

Mekanê to cennet bo.

Meramê to biro ca.

Mırazê to bıbo.

Muyê erdişda to sıpe nêbê.

 

N-

Namey to xırab nêvıziyo.

Nan u awa to tım bol bo.

Nan u şamiya to tım bıbereket bo.

Na dıni dı mekanê to şên bo.

Na dıni dı dost u enbazê to kemi nêbo.

Na dıni dı barê to çewt nêbo.

Nanê destandê to tım bıweriyo.

Nenguy lıngda to siya nêgünê, nêküwê.

Nenguy to guniya nêbê.

Nımaz u dıhay to Ellay hetı qebul bê.

Nımaz u niyazê to biro ca.

No dınya dı tı teng nêkewê.

No dınya dı tı derdê zeri nêvinê.

No dınya dı tı ezab niyancê.

No dınya dı tı dest u lıngan ra nêbê.

No dınya dı tı kêf bıkerê.

 

O-

Ocaxê to şên bo.

Ocaxê to ocaxê şêxan bo.

Ocaxê to ocaxê ocaxan bo.

Oxırê to abıyo.

Oxırê to yê xeyri bo.

 

P-

Paştiya to tım qayımı bo.

Paştiya to metinı bo.

Paştiya to ´érd niro.

Paştiya to tım bıqüwetı bo.

Paştiya to bolı bo.

Paşti dayenê to kemi nêbê.

Pesnê to tım biro dayenı.

Peyniya to vernida şari nêkewo.

Peyniya to veng nêmano.

Peyniya to teslimê şari nêbo.

Pisê herami raştê to nirê.

Pisey nêvaro to ser.

Pisey çorşmedê to ra pakı bo.

Porê to sıpe nêbo.

Porê to nêrıziyo.

 

Q-

Qeç u qulê to tengey nêvino.

Qeç u qulê to derd u bela nêvino.

Qeç u qulê to teng nêkewo.

Qeçê to rayandê xıraban nêkewê.

Qeçê to xırabey nêvinê.

Qeçê to baqıli bê.

Qeçê to şari destı nêmanê.

Qeçê to bı may u pi gırd bê.

Qeçê to nêweş nêkewê.

Qeçê to şari dımı nêkewê.

Qeçê to wêrê dezgi bê.

Qeçê to duz dı nêmanê.

Qeçê to vıran nêmanê.

Qeçê to şari ra ca nêmanê.

Qesıba to nêveşo.

Qezencê to / şıma bol bo.

Qezencê şıma bıbereket bo.

Qısmetê to bol u hera bo.

Qısmetê to kemi nêbo.

Qıran çarwandê şıma nêkewo.

Qüwetê Hz. Eli to dı bo.

Qüwet u qüdretê to vêşi bo.

Qüwetê to hemını ser ra bo.

 

R-

Rahmanê to bol bo.

Rahmani raştê to birê.

Raştey ra tı niyabıriyê.

Raştey barê to bo.

Raştey tım karê to bo.

Raya to tım akerdê bo.

Ray to ray a raştı bo.

Ray to ver o vıni nêbo.

Rehma Ellay to pize kewo.

Rew rewi tı teng nêkewê.

Ri to siya nêbo.

Ri to tım şari ver dı sıpe bo.

Ridê to ra mıletı xeyr bıvino.

Ridê to ra nur bıvaro.

Riyê to tım hüwateyın bo.

Rındey a to vir a nêbo.

Rındey a to bıgeyro qeda u belayan ver.

Rındey to çorşmey ra kemi nêbo.

Rındey kerdenı kar u barê to bo.

Rındey a kı tı kenê Ellay hetı vıni nêbo.

Rısqê to tım hera bo.

Rısqê to bol bo.

Rısqê to kemi nêbo.

Rısqê to abıyo.

Roje tepıştenı qısmetê to bo.

Rojey to qebul bo.

Rojê to weş ravêrê.

Rojê weşi tı bıvinê.

Rojê to tım to rê roşan bê.

Rojê to tım roşnayi bê.

Roşanê weşi tı tım bıvinê.

Roşnayi tım to ser ra bıvaro.

Roşanê to bımbarek bo.

Roşananê xo tı qeçandê xo miyan dı ravêrnê.

 

S-

Sedeqeyo kı tı danê belayan ver a geyro.

Sersiya to qeçandê to ser ra kemi nêbo.

Sersiya to wa mêşê bo, qeçandê to miyan dı dêsa bo.

Sersida to ra wa dışmenê to bıterso.

Sersiya to keydê to ser ra kemi nêbo.

Soyênê to boka bı xeyr biro.

Soyınê to qeçandê to miyan dı biro.

Soyınê to boka xırab niro.

 

Ş-

Şan u şerefê to tım berz bo.

Şan u şerefê to tım biro vatenı.

Şan u şerefê to lıngan ver nêkewo.

Şan u şeref ra tı ca nêmanê.

Şan u şerefê to fekan ra nêkewo.

Şerefê to tım bıbo.

Şeytanê to boka tım recim bo.

Şıtê to helal bo.

Şıtê mı to rê helal bo.

Şıtê marda to, to rê belayan ver geyro.

Şıthelali raştê to birê.

Şıtê to boka heram nêbo.

Şıma boka jew ca dı kal u pir bê.

Şıma boka şari ra ca nêmanê.

Şıma boka tım tewrdê şari bê.

Şıma boka zehmetey nêvinê.

 

T-

Tewa seri boka tı nêvinê.

Tewi to nêtepşê.

Tewbey to qebul bo.

Tewbey to cay xo bıgiro.

Tewrey to boka tım pırrê perey bo.

Tewatena gani tı nêvinê.

Tı a dıni dı cahnım dı nêmanê.

Tı a dıni dı boka şırê cennet.

Tı bêwar u bêwelat nêmanê.

Tı bêwıhêr u bêqewm nêmanê.

Tı bol roşani bıvinê.

Tı bol rojê weşi bıvinê.

Tı derd u kül nêvinê.

Tı derdê way u bırayan nêvinê.

Tı derdê zeri nêvinê.

Tı derdê qesıba nêvinê.

Tı derdê kesi nêvinê.

Tı derdê nêweşi nêvinê.

Tı derdê hesretey nêvinê.

Tı dıhayandê may u pêrdê xo ya gırd bê.

Tı dıhayanê may u pi bıgirê.

Tı hewnê weşi bıvinê.

Tı neçarey nêvinê.

Tı nêweş nêbê.

Tı rojê weşi bıvinê u ravêrnê.

Tı rojê tengi nêvinê.

Tı rojandê roşnayınan miyan dı gırd bê.

Tı tewi nêkewê.

Tı teng nêkewê.

Tı tım vernida enbazandê xo dı bê.

Tı tım dahwandê xo dı ser kewê.

Tı xeyr şırê selamet birê.

Tı xırabey a way u bırayan nêvinê.

Tı xırabey nêvinê.

Tı xıraban ra duri bê.

Tı xırabey ra pak bê.

Tı zahmetey niyancê / nêvinê.

Tı zıwan ra kemi nêbê.

Tı zindan dı nêmanê.

 

Ü-

Ümet a to bol bo.

Ümet a to xırabey nêvino.

Ümet a to pê rê dışmen nêbo.

Ümet a to afeti nêvino.

Ümet a to destan bın nêkewo.

Ümet a to talan nêbo.

Ümet a to pede nêşıro.

Ümet a to tım xemgin bo.

Ümet a to xeyr waşt bo.

Ümet a to pê rê wıhêr bıvıziyo.

Ümidê to nêbıriyo.

Ümrê to derg bo.

Ümrê do weş tı u qeçandê xo ya piya ravêrnê.

 

W-

War u wetenê to şên bo.

Warê to xırab nêbo.

Way u bırayê to boli bê.

Welatê to destan bın nêkewo.

Weşeyda dınyay ra tı mahrum nêbê.

 

V-

Vatenê to tım cay xo bıgirê.

Veyvedê to dı vewr u varan nêvaro.

Veyvedê to dı puk nêbo.

Veyveyê to selametey miyan dı, bêqeza u bela ravêro.

 

X-

Xayıni dost u enbazê to nêbê.

Xayıni mılet a (ümet a) to miyan dı nêvıziyê.

Xayıni şıma miyan dı nêvıziyê.

Xayıney şıma miyan nêkewo.

Xençeri to dı war nêşıro.

Xeyrê to qebul bo.

Xeyr to rê ravêro.

Xezeb to rê nêwerzo.

Xezebey to pize nêkewo.

Xırabet to ra duri şıro, kewo.

Xırabi raştê to nirê.

Xırabi dostê to nêbê.

Xırab u zalımi to ra duri belayê xo bıvinê.

Xıraban u xırabey ra Ella to sıtar kero.

Xırabey ver Ella to bıpawo.

Xinti raştê to nirê.

Xınc to pize nêkewo.

Xoca xızır xo to resno.

Xoca xızır dı paştida to dı bo.

Xofê Ellay to pize kewo.

Xofdê xayıni ra Ella kesi sıtar kero.

Xof u xem nezdi to nêbo.

 

Z-

Zahf nê rojan bıvinê.

Zahf gırd bê.

zahf delal u şirın bê.

Zahf xasek bê.

Zeriya to nêveşo.

Zerzele ra Ella şıma sıtar kero.

Zerzele şıma ser o nêbo.

Zerzele şıma ser o nêvaro.

Zewtı to ro nêdeyo.

Zewtê may u pi to ro nêdeyê.

 

            Not: Nê rıstandê (cümlandê) dıha kerdenı miyan dı zahf çi u qısey estê kı zey pê yê. Teniya şeklê vatenı u cay cı ameyo vırnayenı. Lê fına zi, ê kı zey pê yê mı inan ra taydê cı nuşnayê. Babet babet vırneyênê u yenê vatenı.

 

© www.zazaki.de (Asmêno Bêwayir & Hesenê Reqasa) E-Mail: keywa@zazaki.de
Layout: Umut Akkoç

Please publish modules in offcanvas position.