Qesebendê Zazaki - Tırki (Arêker: Koyo Berz)
 

W

wa biro keye eve gelsin

wa biro gelsin

wa bı xeyr bo hayırlı olsun

wa bı xeyr şıro, bı xeyr biro hayırlısiyle gitsin, hayırlısiyle gelsin

wa bıbo olsun

wa bıkaro eksin

wa bıkışo öldürsün

wa bıroşo satsın

wa çımê to bıvinê gözlerin görsün

wa ef kero af etsin

wa ewro şıro bugün gitsin

wa şıro gitsin

wa nêterso korkmasın

wa niro gelmesin, hiç gelmesin

wa o zi biro oda gelsin

wa peyra nêmano geride kalması

wa qe zey to bo senin gibi olsun

wa raşt vajo doğruyu söylesin

wa roşo otursun

wa rokero döksün

wa u bıra bacı ve kardeş, bacı kardeş

wa wıni bo teba nêbeno öyle olsun bir şey olmaz

wa wıni bo öyle olsun

wa 1-bacı, kız kardeş, 2-aha, hah, hiç, 3-öylemi, 4-olsun, peki, keşke vb, 5-"sın, sun, sin" ekleriyle sözcükleri pekiştirir

wabo wabo tehdit veya ikaz anlamında "olsun olsun", görürsün

wabo olsun, olur, peki

wacib (Ar) yapılması, müslümanlıkça yapılması gerekli olan

wacıb vacip

wacıbna 1-adadı, 2-söz verdi, 3-beğendi

wad bo ez do bira söz olsun ben geleceğim

wad bo söz olsun, yemin olsun, tövbeler olsun, vad olsun (yemin ediyorum, söz veriyorum anlamında)

wad bıyayenı-bıyayış vaad olmak, söz verilmiş olmak

wad da kı biro söz verdi ki gele

wad dayenı-dayış söz vermek, vaatta bulunmak

wad dayoğ söz vermiş olan, söz veren

wad kerdenı-kerdış söz vermek, vaat etmek

wad kerdoğ söz vermiş olan, vaad etmiş olan

wad and içme, yemin etme, söz verme, söz vermek, vaatta bulunmak

wadê ci yo zamanıdır

wadê cı ame zamanı geldi

wadê cı amyayenı-amyayış vadesi gelmek

wadê cı bı temam vadesi doldu, zamanı doldu

wadê cı qediyayenı-qediyayış vadesi bitmek

wadê cı ravêrd zamanı geçti

wadê cı temam bı vadesi doldu

wadê cı vadesi, zamanı

wadê mı esto vadem vardım, söz vermişliğim vardır

wadê mı wado sözüm sözdür, vaadım vaaddır

wade (Ar) bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi için gösterilen süre

wade 1-oda, 2-zaman, zaman belirlemek

wadeli (Ar) süresi sınırlanmış

wadey pali kerdenı ame ekin biçme zamanı geldi

wadi (Ar) vadi

wadnayenı-wadnayış adamak

waftiz (Yün) hiristyanlıkta ilk günahı silmek ve hiristiyanlaştırmak için yapılan kutsal işlem, vaftiz

waftizxane vaftiz yapılan yer

waşak (Far) kedigillerden yırtıcı bir hayvan, vaşak

waşt biro istedı gele, gelmek istedı

waşt bı istemişti

waşt şırê istedi gide

waşt şıro istedi gide, gitmek istedı

waşt kı istediki

waşt istedi

waşta istemiş (dişil)

waşte u waşti nişanlı erkek ve kız

waşte 1-damat, erkek nişanlı, erkek sevgili, 2-istenmiş olan

waştê 1-istenmiş olan kız, nişanlı kız, 2-istiyordu, istiyordular

waşte nişanlı erkek, sözlü erkek, koca, yavuklu, sevgili, yeni evlenmiş koca

waşten istemek

waştena cı ardı ca arzusunu, isteğini yerine getirdı

waştena mı isteğim

waştena istemeyle

waştenan ra isteklerden

waştenan isteklerini

waştenanê cı isteklerini

waştenanê xo isteklerini

waştenda cı dı isteğinde, istemesinde

waştenê ma isteklerimiz

waştenı u dayenı istemek ve vermek

waştenı waştenan isteklilerin isteği

waştenı-waştış isteme, istemek, arzu etmek

waştey mıno 1-sevgilimdir, nişanlımdır, 2-kocamdır

waşti u waşte nişanlı çift, kız ve oğlan

waşti nişanlı veya söz kesilmış kız, yavuklu, sevgili

waştname isteme yazısı

waşto istemiş (eril)

waştoğ isteyen, arzu eden

waştyêr sevgili, nişanlı

wagon (Fr) lokomotifli yük ve yolcu taşıma arabası

wagonet (Fr) toprak düzleme işlerinde kullanılan küçük vagon

wah (Ar) acıma, yakınma anlatan bir deyim

wah wah çok yazık anlamında kullanılan bir sözcük

wah 1-vah, 2-öyle olurmu anlamında, 3-hayvan dilinde inek, öküz gibi hayvanlara git anlamında, 4-öküzü sürerken söylenen sözcük

waha (Ar) çöllerde yer altı sularının yarattığı tarım veya yerleşme bölgesi

wahamet (Ar) güçlük, korkulacak tehlikeli durum

wahd (Ar) bir işi yerine getirmei için verilen söz

wahd kerdenı-kerdış adamak, söz vermek

wahd kerdoğ 1-adak adayan, 2-söz veren

wahdaniyet (Ar) tanrı birliği

wahdê mı sözüm

wahde bıyayenı-bıyayış vadesi gelmek

wahde vade

wahdet (Ar) varlık birliği

wahdeya vadeyle, vadeli

wahdnaye adanmış olan

wahdnayenı-wahdnayış adamak, vaadde bulunmak

wahdnayo (weednayo) 1-adamış, 2-söz vermiş, vaadda bulunmuş

wahdyaye adanmış olan

wahdyayenı-wahdyayış adanmış olmak

wahêr (wıhêr) u bêwahêr sahip ve sahipsiz

wahêr biyayenı-biyayış sahip olmak, sahiplenmek

wahêr vıcyayenı-vıcyayış sahip çıkmak

wahêr vıjiya sahip çıktı

wahêr vıjyayenı-vıjyayış sahip çıkmak

wahêr sahip

wahêra sahiptir (dişil)

wahêrê cı sahibı

wahêrê welatê xo memleketinin sahibı

wahêrê sahiptirler

wahêrey kerdenı-kerdış sahiplik yapmak

wahêrey sahiplik

wahêrinı sahiplik

wahêro sahiptir, sahibidır (eril)

wahş vahşi, yabani

wahşet (Ar) 1-yabani olma durumu, 2-korku, ürküntü, 3-ıssızlık, yalnızlık

wahşet şerqınayenı-şerqınayış vahşet şaçmak

wahşet karıtenı-karıtış vahşet saçmak, vahşet ekmek

wahşet varnayenı-varnayış vahşet yağdırmak

wahşetey vahşilik

wahşetinı vahşilik

wahşi (Ar) 1-yabani, 2-güçlü

wahşi bıyayenı-bıyayış vahşi olmak, vahşi olma durumu

wahşi bı vahşiydi

wahşilığey mekı vahşilik etme

wahşilığey vahşilik

wahşilıxinı vahşilik

wahşinı kerdenı-kerdış vahşilik yapmak

wahşinı vahşilik

wahşiya vahşidir, yabanidir (dişil)

wahşiyê vahşidirler

wahşiyey kerdenı-kerdış vahşilik etmek

wahşiyey vahşilik

wahşiyeya vahşice

wahşiyo vahşidır, yabanidır (eril)

wahşıyinı vahşilik

wahi (Ar) boş, saçma

wahi belirsiz yol, gayip

wahid (Ar) 1-bir tek, 2-bir erkek ismi

wahim (Ar) ağır, korkulu, çok tehlikeli

wahir bıyayenı-bıyayış sahip olmak

wahir kerdenı-kerdış sahip etmek

wahir vıjyaye sahip çıkmış olan

wahir vıjyayenı-vıjyayış sahip çıkmak

wahir sahip

wahirê cı sahibi

wahirê dewı köy sahibi

wahirê huneri hüner sahibi

wahirê kulfeti aile sahibi

wahirê mal u mulki mal mülk sahibi

wahirê qabiliyeti kabiliyet sahibi

wahirê qeç u qüli çoluk çocuh sahibi

wahirê qısedê xo sözünün sahibi

wahirê sozdê xo sözünün sahibi, sözünün eri

wahirey kerdenı-kerdış sahiplik yapmak

wahirey nêkerdenı-nêkerdış sahiplenmemek, sahiplik yapmamak

wahirinı sahiplilik

wahiy (Ar) dini inanışa göre tanrı tarafından bir buyruk veya düşüncenin peygambere veya peygamber tarafından insanlığa bildirilmesi

wahrayenı-wahrayış keçi melemesi, keçi çağrışı

wahz (Ar) 1-dini konuşma, 2-birine onu iyiliğe götürecek sözler söylemek

wahz dayoğ vaaz veren kimse

wahzci (Ar) Kuran ve hadis kitaplarından dini öğüt veren kimse

wahzi dayenı-dayış vaaz vermek, vaiz vermek

wahzi Kuran ve hadislerden verilen dini öğütler

wahır (wahêr) sahip

wahır vıjyayenı-vıjyayış sahip çıkmak

wahırey sahiplik, sahip çıkma durumu

wahırinı sahiplik

wair biyayenı-biyayış sahip olmak, sahiplenmek

wair bıyayenı-bıyayış sahip olmak

wair kerdenı-kerdış sahip etmek

wair vıjyaye sahip çıkmış olan

wair vıjyayenı-vıjyayış sahip çıkmak

wair sahip

wairê ci yo sahibıdır

wairê dewı köy sahibi

wairê huneri hüner sahibi

wairê kulfeti aile sahibi

wairê mal u mulki mal mülk sahibi

wairê qabiliyeti kabiliyet sahibi

wairê qeç u qüli çoluk çocuh sahibi

wairê qısedê xo sözünün sahibi

wairê sozdê xo sözünün sahibi, sözünün eri

wairey kerdenı-kerdış sahiplik yapmak, sahip çıkmak

wairey nêkerdenı-nêkerdış sahiplenmemek, sahiplik yapmamak

wairey sahiplik

wairinı sahiplik

wairinı kerdenı-kerdış sahiplik yapmak

waka biro keşke gelsin

waka mı bacım

waka wınibo keşke öyle olsun

waka 1-keşke, 2-bacı, kız kardeş

wakê bacı, kız kardeş

wako bacı

wakür (Ar) ağır başlı, onurlu

wakı bacı, kız kardeş

wale (Fr) oğlan (iskambil oyunlarında kulanırız)

wali (Ar) bir ilin hükümet temsilcisi, yetkili yönetim görevlisi, vali

walide (Ar) ana, anne

walilıx valilik

walilığey vali olma durumu

waliya validir (dişil)

waliyey valilik, vali olma durumu

waliyey kerdenı-kerdış valilık yapmak

waliyinı valilik yapma durumu

waliyo validir (eril)

waliz (Fr) elde taşınan küçük çanta

walizın valizli

wallahi (Ar) "Tanrı'yı tanık tutarım, tanrı hakkı için" anlamında ant

walli vali

wampir (Fr) insanların kanını emdiğine inanılan hortlak, vampir

wan sözcüklerin sonuna gelip, meslek belirten takı olur "cı, ci, cu, cü" eklerini alır (baxçı-wan

bahçeci, ard-wan değirmenci, seyd-wan

avcı, ray-wan yolcu, kay-wan

oyuncu)

wana (Lat) boru içindeki akışkanın akışını durdurmaya veya serbest bırakmaya yariyan alet

wana okudu, öttü

wanayenı-wanayış 1-okumak, 2-ötmek

wanena 1-okuyor, 2-ötüyor (dişil)

wanenê 1-okuyorlar, 2-ötüyorlar

waneno 1-okuyor, 2-ötüyor (eril)

wanêno okunuyor

waneyay okundular

waneyayenı-waneyayış okunmak

waneyênê okunuyorlar

waneyêno okunur, okunuyor

wanq wanq tilkinin bağırış sesi

wanqeno bağıriyor, avazliyor

wanqi dekewtenı-dekewtış bağırma sesi üstüne düşmek

wanqi gunê pıro bağırma sesi üstüne düştü

wanqi tilki vb hayvanların bağırması

wanqyayenı-wanqyayış tilki vb hayvanlarda bağırış

wantilatur (Fr) vantilatör

wapür-wapürı (Fr) vapur

wapürcılığey vapurculuk

wapürey kerdenı-kerdış vapurculuk etmek

wapüri vapurlar

wapürinı vapurculuk

wapürı vapur

wapürın vapurlu

waq waq çocuk dilinde "ördek"

waqa bağırdı, çığlık attı

waqayenı-waqayış birden bağırmak, çığlık atmak

waqayiname (Ar) günü gününe yazılmış olayları içine alan eser

waqi (Ar) olan, olmuş

waqit (Ar) 1-zaman, 2-çağ, 3-bir işe ayrılmış veya iş için alışılmış saatler

waqta o zaman

waqto kı oluştuğu zaman

waqwaq kurbağa bağırtısı, sesı

waqıf (Ar) bir hizmetin gelecekte yapılması için belli şartlar ve resmi belgelerle bir kimse tarafından bırakılan mülk veya para

waqıfname bir vakfın şartlarını bildiren belge, vakfiye

war amyayenı-amyayış aşağiya inmek (yüksek bir yerden)

war ardenı-ardış bir şeyi yüksek veya yukarıdan aşağıya indirmek

war benê aşağı iniyorlar

war biyayenı-biyayış aşağı inmek

war bı 1-aşağiya indi, 2-yerleşti, konuklandı

war bıyaye aşağiya inmiş olan

war bıyayenı-bıyayış aşağiya doğru inmek

war dı aşağda

war eşte aşağiya atılmış olan

war eştenı-eştış aşağiya atmak

war eştoğ aşağiya atan

war şıro batsa

war şıyayenı-şıyayış 1-batmak, 2-aşağı gitmek

war kerdenı-kerdış 1-batırmak, sokmak, 2-aşağiya kovmak, aşağiya doğru sürmek, yukardan aşağiya indirmek, 3- yutmak, 4-saçı tarayıp düzene sokmak (kadınların)

war kewtenı-kewtış aşağiya düşmek

war kı 1-batır, 2-aşağiya sür (tavuk, koyun, keçi vb hayvanları), 3-yut

war nayenı-nayış aşağı indirmek

war nêbı 1-aşagı inmedi, 2-yerleşmedi, konuklanmadı, 3-batmadı, 4-yutulmadı

war nina 1-aşağı inmem, 2-yıkılmam, çükmem, 3-aşağiya inmiyor (dişil)

war ro daye yüksek bir yerden yere düşürülmüş olan

war ro dayenı-dayış yüksek bir yerden aşağiya düşürmek

war ro dayoğ yüksek bir yerden yere düşüren

war ro gunayenı-gunayış yüksek bir yerden aşağiya düşmek

war u ware yer ve yurt

war u warge yer ve yurt

war u weş sağlık ve güzellik, iyi, sağlıklı ve sahatlı ol anlamında kullanılır

war u weşey varlığına ve sıhatıne

war 1-aşağı, iniş, 2-yer, yurt, 3-yerleşim yeri, konaklama yeri, 4-yayla, 5-batma, batırma, sokma, 6-alt kat

wara cı bacısı

wara xo tembekı bacını tembele

waraza yeğen

warbay geyreno yalın ayak geziyor

warbay yalın ayak, ayakabısız

warda xo rê vajı bacına söyle

wardar yer, yurt sahibi kimse

wardiye (‹t) vardiye, nöbetleşe çalışma

wardiyey vardiyeli

wardı aşağda

warê ma yerimiz, yurdumuz

ware şiyayenı-şiyayış 1-yurduna, mekanına gitmek, 2-yaylaya gitmek

ware ra yurtan

ware 1-yer, yurt, mekan, barınma yeri, 2-yayla, mesireli yer, 3-yazlık ev, 4-konaklama yeri

warey to veng bo evin boşalsın (bedua anlamında)

warey 1-bacılık, 2-konaklama yerleri, yerleşme yerleri

wareza 1-yeğen, kız kardeşinin oğlu, 2-kız yeğen

warge 1-yer, yurt, mekan, 2-yayla, 3-yazlık ev, 4-konaklama yeri

wargey yurtlar, mekanlar

wari beno besleniyor, bakıliyor

wari bıyaye beslenmiş olan

wari bıyayenı-bıyayış beslenmiş olmak

wari bıyayoğ beslenen, beslenmiş olan

wari kenê besliyorlar

wari kerdenı-kerdış beslemek, bakmak

wari vetenı-vetış çığlık atırmak, bağırtırmak

wari besleme, bakma

waridat (Ar) 1-akla gelen, içe doğan düşünce, 2-gelir, gelirler, mal, mülk varlığı

waril (Fr) varil, sıvı madde koymak için metaldan yapılmış üstü kapalı kap

warini cı ra vetenı-vetış bağırtırmak, avazını çıkarmak

warini avaz, yüksek sesle bağırış, çağırış

waris (Ar) kendisine miras düşen kimse, mirasçı

waris (Fr) tıp: toplar damar genişlemesi

wariyaşon (Fr) 1-çeşitleme, 2-değişim, varyasyon

wariyat mal, mülk varlığı

wariyet (Ar) varlık, zenginlik

wariyetli varlıklı, zengin, mal mülk sahibi

warke mı 1-aşagiya indirelim mi, 2-batıralım mı?

warlıxan varlıkları

warname yerleşim yeri ve adı

waroguna aşağiya düştü, aşağiya düşmek

warogına aşağiya düştü, aşağiya düşmek

warro daye yüksek bir yerden yere düşürülmüş olan

warro dayoğ yüksek bir yerden yere düşüren

warro gunayenı-gunayış yüksek bir yerden aşağiya düşmek

warro aşağiya

warway bıyayenı-bıyayış yalın ayak olmak

warway şı teber yalın ayak dışarı gitti

warway geyreno yalın ayak geziyor

warway kerdenı-kerdış yalın ayak etmek, ayakabısını soymak

warway yalın ayak, ayakabısız

warwayey yalın ayak, ayakabısızlık

warwayinı yalın ayaklılık, yalın ayak olma durumu

warwayo yalın ayaktır

warwêran harabe yurt, yurtsuz

waryant (Fr) bir metnin, eserin aslından az çok ayrılan değişik biçimi olanı

waryoz (Yün) taş kırmaya yariyan iki ucu keskin büyük çekiç

warza erkek yeğen

warı bacı kız kardeş

warışt u şı kalktı ve gitti

warışt kalktı

warıştenı-warıştış kalkmak

warıştı kalktı

warıs varis

was ot

wasat (Ar) orta, ortam, vasat

wasati (Ar) orta, ortalama

wasi (Ar) yetim, hasta veya akılca zayif olan birinin malını yöneten kimse

wasilığey vasi olma durumu, vesayet

wasiyet (Ar) vasiyet

wasiyet bıyayenı-bıyayış vasiyet olunmak

wasiyet kerdenı-kerdış vasiyet etmek, vasiyete bulunmak

wasiyetname vasiyetname

wast bêro istedı gele

wast sêro istedı gide

waste 1-damat, nişanlı erkek, sevgili, 2-istenmiş olan

wastê 1-istiyordu, istiyordular, 2-sevgili, istenmiş olan kız

wastena cı ardı ca arzusunu, isteğini yerine getirdı

wastenı-wastış istemek, arzu etmek

wasti nişanlı kız, sevgili

wasto istemiş

wastoğ isteyen, istekli, arzu eden

wasyet kerdenı-kerdış vasiyet etmek

wasyet vasiyet

wasıf (Ar) nitelik, vasıf

wasıf kerdenı-kerdış vasıflandırmak, nitelendirmek

wasıfey nitelik

wasıfın nitelikli, vasıflı

wasıl (Ar) ulaşan, varan, vasıl

wasıta (Ar) vasıta, araç, aracı, aracılık

wasıta bı aracı oldu

wasıta ma xerpiyê aracımız bozuldu

wasıtayey kerdenı-kerdış aracılık yapmak, aracı olmak

wasıtedê eya onun vasıtasiyle, onun aracılıxiyle

wasıtey araçlar, vasıtalar

wasıteyın vasıtalı

wasıyet vasiyet

wat (‹ng) saniyede bir julluk iş yapan bir motorun güç birimi

watan (Ar) vatan

watandaş (Ar) vatandaş, yurttaş

watandaş bıyayenı-bıyayış vatandaş olmak

watandaşey kerdenı-kerdış vatandaşlık etmek

watandaşinı vatandaşlık

watandaşlığey vatandaşlık

watani (Ar) vatani, yurtla ilgili

watanperwer (Ar+Far) vatanperver, yurtsever

watanperwerey vatanperverlik, yurtseverlik

watanperwerinı vatanperverlik

watenı-watış gülmek

watey to seni yeno gülmen nasıl geliyor?

waws durum , hal, vaziyet

wawsê cı vaziyeti, durumu

wawsê to senino durumun, vaziyetin nasıldır?

wawık çakal

wax bırayê mı ah kardeşim

wax kerde ah vah etmiş olan

wax kerdenı-kerdış ah vah etmek, dövünmek

wax kerdoğ ah vah eden

wax mı rê vah bana

wax mı rê vah bana, vah başıma

wax seredê mı rê vah başıma

wax wax kerdenı-kerdış ah vah etmek, dövünmek

wax wax ne yazık, yazık oldu, vah vah

wax acıma belirten bir sözcük, ah vah

waxd cı dayenı-dayış zaman vermek, mühlet tanımak

waxd zaman, an, vakit

waxdê cı dı zamanında

waxdê xo dı zamanında

waxdê xo pır kerdenı-kerdış zamanını doldurmak

waxi kerdenı-kerdış vah etmek, dövünmek

waxi u axi vah ah

waxi vah etme, inleme, dövünme

waxt amyayenı-amyayış zamanı gelmek

waxt belli kerdenı-kerdış zaman belirlemek

waxt bêwaxt zamanlı zamansız

waxt bıyayenı-bıyayış zamanı olmak

waxt cı dayenı-dayış zaman vermek, mühlet tanımak

waxt gırotenı-gırotış zaman almak, zaman belirlemek, söz almak

waxt pê dayenı-dayış birbirine zaman vermek, zaman tanımak

waxt pê ra gırotenı-gırotış sözleşmek

waxt ra waxt zamandan zamana

waxt ravêrdenı-ravêrdış zaman geçmek

waxt remnayenı-remnayış zamanını kaçırmak

waxt zaman, an, vakit

waxtê cı amyayenı-amyayış zamanı gelmek

waxtê cı ravêrdenı-ravêrdış zamanı geçmek

waxtê dı bir zamanlar

waxtê xo dı amyayenı-amyayış zamanında gelmek

waxtê xo pırkerdenı-kerdış zamanını doldurmak

waxtê xo ravêrnayenı-ravêrnayış zamanını geçirmek, kaçırmak

waxto amyaye gelecek zaman

waxto belli belli zaman

waxto şiyaye geçmiş zaman

waxto kı ame geldiği zaman

waxto kı şı gitiği zaman

waxto nebelli belirsiz, belisiz zaman

waxto newe şimdiki zaman

waxto ravêrde geçmiş zaman

waxto ravêreno zaman geçiyor

waxto sera ravêreno zaman üstünden geçiyor, üzerinden yıllar geçmek

waxto verên eski zaman

waxto yeno zaman geliyor, neydeyse gelir

waxto zamandır, andır, zamanıdır, anıdır, vaktidir

waxı waxı vah vah

way babo vay babam, vay be 

way mı rê vay bana, vay başıma

way u bıray bacılar ve kardeşler

way way aman aman, çok yazık, vay vay

way 1-bacı, kızkardeş, 2-bacılar, kızkardeşler, 3-hayret ifade eden nida, vay be vb, 4-bir acıma sözcüğü, aman, ne yazık, 5-şaşma anlatan bir sözcük

waya mı bacım, benim kızkardeşim

waya to senin bacın

wayê 1-bacı, bacım, 2- abla

wayê mınê bacılarımdır

wayênda cı bi bir bacısı vardı

wayêno bacılar!

wayêr biyayenı-biyayış sahip olmak, sahiplenmek

wayêr vıcyayenı-vıcyayış sahip çıkmak

wayêr sahip

wayêra sahiptir (dişil)

wayêrê ci yo sahibıdır

wayêrê qısedê xo sözünün eri, sözünün sahibı

wayêrey kerdenı-kerdış sahiplik yapmak, sahip çıkmak

wayêrey sahiplik

wayêrinı sahiplik

wayêro sahiptir (eril)

wayey bacılık

wayinı bacı olma durumu, bacılık

wayir bıyayenı-bıyayış sahip olmak

wayir kerdenı-kerdış sahip etmek

wayir vıjyaye sahip çıkmış olan

wayir vıjyayenı-vıjyayış sahip çıkmak

wayir sahip

wayirê cı sahibi

wayirê dewı köy sahibi

wayirê huneri hüner sahibi

wayirê kulfeti aile sahibi

wayirê mal u mulki mal mülk sahibi

wayirê qabiliyeti kabiliyet sahibi

wayirê qeç u qüli çoluk çocuh sahibi

wayirê qısedê xo sözünün sahibi

wayirê sozdê xo sözünün sahibi, sözünün eri

wayirey kerdenı-kerdış sahiplik yapmak

wayirey nêkerdenı-nêkerdış sahiplenmemek, sahiplik yapmamak

wayirey sahiplik

wayirinı sahiplilik

wayka mı bacım

waykê bacı, bacıcığım

waykeyna kız kardeşinin kızı

wayık-wayıkı bacı, büyük kız kardeş

wayır (wahêr, wıhêr) sahip

wayırê cı sahibi

wayırê keyi evin sahibi, aile reisi

wayırey sahiplik

wayırinı sahiplilik

waz vaaz

waz dayenı-dayış vaaz vermek

wazdayenı-wazdayış kaçmak, koşmak

wazelin (Fr) petroldan çıkarılan bir tür minarel yağ

wazena kı istiyor ki

wazena istiyor, talep ediyor, arzuliyor (dişil)

wazenê 1-istersen, 2-isterlerse, 3-istiyorlar, 4-istiyormusun?

wazeno kı vajo istiyor söyleye

wazeno kı istiyorki

wazeno istiyor, talep ediyor, arzuliyor (eril)

wazi dayenı-dayış vaiz vermek

wazi dayoğ vaaz veren, vaizci

wazi kerdenı-kerdış vaaz etmek

wazi kerdoğ vaaz eden

wazi vaaz, vaazlar, vaiz

wazife (Ar) vazife,1-ödev, 2-görev

wazife dayenı-dayış vazife vermek

wazife gırotenı-gırotış vazife almak

wazife kerdenı-kerdış vazifelendirmek

wazifeli vazifeli

wazifeyın vazifeli

waziyet (Ar) vaziyet, durum, konum, tavır, hal

waziyetê to senino durumun nasıldır?

wazo (‹t) çiçek koymak için kulanılan kap, vazo

wazyayena istemeyle, istekle

wazyayenı-wazyayış istenmek, istek

wazıyet (Ar) vaziyet, durum, konum, tavır, hal

wazıyetê to senino durumun nasıldır?

wazı söyle

wazıyayena istemeyle, istekle

wazıyayenı-wazyayış istenmek, istek

wayir (wahêr, wıhêr) sahip

wayirê cı sahibi

wayirey sahiplik

wayirinı sahiplilik

wayirinı kerdenı-kerdış sahiplik yapmak

 

 

weamaye 1-kabarmış olan, 2-sarmış olan, 3-dolamış olan

weamayenı-weamayış 1-yara vb şeylerin deri altında kabarması, 2-yabani ve zararlı bir otun ekini sarması, 3-dolanma

weba (Ar) 1-şıçanlardan geçen bulaşıcı bir hastalık, 2-hayvan hastalığı

webal (Ar) günah, vebal

webalê mı to mıl günahım senin boynuna

webiyaye 1-yakılmış olan, 2-sökülmüş olan

webiyayenı-webiyayış 1-sökülmek, çözülmek, 2-yakılmak, yanmak, tutuşmak, ateş tutuşmak, 3-yıkılmak

webıyayenı-webıyayış 1-sökülmek, çözülmek, 2-yakılmak, yanmak, tutuşmak, ateş tutuşmak, 3-yıkılmak

webıya u gur bı yandı ve gürleştı

webıyayo yakılmış, tutuşmuş

wec surat, yüz hatı, yüz siması, şekil, tip

wec tırş asık suratlı

wecdê cı ra bewni tipine bak, suratına bak, şekline bak

weçarnayenı-weçarnayış çevirmek, geri döndermek

weçarneno geri çeviriyor, dönderiyor (hayvan vb)

weçarnı geri çevir, dönder

wecdê cı ra bewni simasına bak, tipine bak, suratına bak

wecêno kaldıriyor, taşiyor

wecêro kaldırsın, taşısın

wecibe (Ar) ödev, boyun borcu

wecih (Ar) 1-yüz, çehre, 2-yol, tarz

weçina bı seçmişti

weçina seçti

weçinaya seçmiş, seçilmiş (dişil)

weçinayê 1-seçiyorlardı, 2-seçilmişler

weçinaye seçilmiş olan

weçinayen seçim, seçilme

weçinayeney seçim, seçimle ilgili

weçinayenı vıraştenı-vıraştış seçim yapmak, seçmek

weçinayenı-weçinayış 1-seçmek, 2-ayıklamak, arındırmak, 3-toplamak

weçinayey seçilmiş olanlar

weçinayo seçmiş, seçilmiş (eril)

weçinayoğ seçen, seçici

weçinê seçin, arındırın

weçinena seçiyor (dişil)

weçinenê seçiyorlar

weçineno seçiyor, arındıriyor (eril)

weçineyabi seçilmişti

weçineyay seçildiler

weçineyênê cı seçimi

weçino seçsin?

weçinı seç

weçiyayenı-weçiyayış seçilmek

weciz (Ar) kısa ve anlatımı etkili söz

wecize (Ar) öz deyiş

weco tırş asık surat

wecsız (bêwec) suratsız, tipsiz

wecın suratlı, tipli

weda (Ar) ayrılırken selamlaşma ve esenlik dileme, veda

weda cı 1-kaldırdı, 2-yükledi, 3-karşı koydu, vurdu

weda ez ravêra çekil ben geçeyim

weda 1-çekil, 2-kaldırdı, 3-yükledi, diretti

wedana kaldıriyor (dişil)

wedanayenı-wedanayış 1-kaldırmak, 2-taşımak

wedanê kaldıriyorlar

wedano xo kendine yükliyor

wedano kaldıriyor (eril)

wedard xo miyane sırtına kaldırdı

wedard kaldırdı, yüklendı

wedardayenı-wedardayış 1-birine yüklemek, 2-kaldırmak

wedarde kaldırılmış olan, kaldırılan

wedardenı-wedardış 1-kaldırmak, 2-saklamak

wedardoğ kaldıran, kaldırıcı, yüklenen

wedardı kaldır

wedariya kaldırıldı

wedariyayenı-wedariyayış kaldırılmak

wedariyo 1-kaldırılsın, 2-(evin) yıkılsın, zarar göresin, bir şey olsun anlamında kullanılır

wedarna acı el keldırdı, karşı koydu, vurdu

wedarna kaldırdı, sakladı

wedarnayenı-wedarnayış 1-kaldırmak, el kaldırmak, saldırmak, 2-sonrası için bir şeyi saklamak, kaldırmak, 3-gizlemek, 4-yüklemek

wedarno kaldırsın?

wedarnı a kıştı öbür tarafa kaldır

wedarı xo 1-kaldır, kendine yükle, 2-sakla, gizle

wedaye kaldırılmış, saklanmış olan

wedayenı-wedayış iğne ile deriyi kazımak, deşmek

wede (ode) oda

wede wede oda oda

wedewan odacı

wedey meymanan misafir odası

wedey rakewtenı yatma odası

weed kerdenı-kerdış söz vermek, vaad etmek

weed vaad, söz verme

wefa sevgi bağlılığı, vefa

wefakar vefakar, itibarlı

wefakara vefakardır (dişil)

wefakarey vefakarlık

wefakarinı kerdenı-kerdış vefakarlık yapmak

wefakarinı vefakarlık, itibarlılık

wefakarlığey vefakarlık

wefakaro vefakardır (eril)

wefali vefalı

wefat kerd vefat etti, öldü

wefat kerde vefat etmiş olan

wefat kerdenı-kerdış vefat etmek, ölmek

wefat kerdoğ vefat eden

wefat ölmek, rahmetine kavuşmak

wefatê cı vefatı

wefatey vefat, etme durumu

wefayın vefalı

wefayıninı vefalılık

wefernayenı-wefernayış şişirmek

weferna şişirdi

weferyayenı-weferyayış şişirilmek

weş bejn güzel boylu

weş biyayenı-biyayış 1-sağ olmak, 2-güzel olmak, iyi olmak, iyileşmek

weş biyo 1-güzel olmuş, 2-iyileşmiş

weş bı güzeldi, hoştı, tatlıydı

weş bımano sağ kalsa

weş bıyayenı-bıyayış 1-iyileşmek, iyi olmak 2-güzel olmak, güzelleşmek

weş enbaz güzel arkadaş, hoş arkadaş

weş şı, weş ame sağ gitti, sağ geldi

weş keno 1-neşelendıriyor, 2-iyileştiriyor

weş kerd 1-güzel etti, 2-iyileştirdi

weş kerdê hoş ediyordu, neşelendiriyordu

weş kerdenı-kerdış 1-arındırıp ballandırmak, tatlı konuşup hoş etmek, 2-iyi etmek, diriltmek, sağlığına kavuşturmak, 3-güzelleştirmek

weş kerdoğ 1-iyileştiren, 2-güzelleştiren

weş mendeney 1-sağ kalmak, 2-sağlıkta olmak

weş mendenı-mendış sağ kalmak, sapa sağlam olmak

weş merdım hoş adam, tatlı dili adam

weş niyo güzel değil, hoş değil

weş u nêweş 1-hoş ve hoşnutsuz, 2-sağ ve hasta

weş u war bı sapsağlamdı

weş u war dı bımanê sağlık ve afiyete, sağlıklı ve varlıklı kalın

weş u war sağ ve selamet, sapa sağlam, sağlıkta ve afiyete, sağlıklı ve varlıklı olasın anlamında

weş u wardı bımanê sağlıcakla kalın

weş vıraştenı-vıraştış 1-iyi yapmak, 2-güzel yapmak

weş vırazenê 1-iyice dövüyorlar, 2-iyi yapiyorlar

weş waneno iyi okuyor

weş warbo iyi insin, iyi yuvarlansın

weş weş 1-güzel güzel, hoş hoş, iyi iyi, 2- sağ sağ, canlı canlı

weş weş 1-sağ sağ, 2-iyi iyi, güzel güzel

weş 1-sağ, canlı, hayata, sıhat, 2-hoş, tatlı, güzel, iyi

weşan güzellerini, hoşlarını

weşana 1-yıktı, harabeye çevirdi, 2-çırptı, sirkeledı, 3-neşreti, bastırdı, yaydı

weşana bı 1-yıkmıştı, 2-çırpmıştı, sirkelemıştı

weşanay yıktılar, harabe ettiler

weşanaye yıkılmış olan, yıkık

weşanayê yıkıyordu

weşanayenı-weşanayış 1-yıkmak, 2-çırpmak, sirkelemek, devşirmek, 3-yayınlamak, neşretmek, basmak

weşanayo 1-yıkmış, 2-basıp yayınlamış

weşanayoğ 1-yıkan, 2-yayınlayan

weşanenê yıkiyorlar

weşanena yıkıyor, çırpiyor (ev vb yıkmak) (dişil)

weşaneno yıkıyor, çırpiyor (ev vb yıkmak) (eril)

weşaneyay 1-devşirildiler, 2-yıkıldılar

weşanı 1-yık, 2-çırp, sirkele, 3-neşret, bastır

weşarnayenı-weşarnayış sıvamak, çemberlemek (paçaları sıvamak)

weşayenı-weşayış 1-yıkılmak, 2-sirkelenmek, 3-neşredilip basılmak

weşba sağ olsam

weşbiyayê sağ olsaydı

weşbo iyi olsa, iyi olacak, iyi olsun

weşê cı şı hoşuna gitti

weşê cı şıno hoşuna gidiyor

weşê mı şıno hoşuma gidiyor

weşê weşan güzellerin güzeli, iyilerin iyisi, iyinin yiyisi, tatlının tatlısı, güzelin güzeli vb

weşê 1-iyidirler, 2-sağdırlar, 3-iyimisin, sıhatlımısın? (eril), 4-iyimidirler?

weşe 1-sağ, 2-iyi, güzel

weşek 1-güzel, sevimli, hoşça, 2-tütün kırıntıları, tütünın altı

weşena yaniyor (dişil)

weşeno yaniyor (eril)

weşêr daha güzel, daha hoş, daha sevimli vs

weşêri 1-daha daha iyi, 2-daha daha güzel, 3-daha daha tatlı

weşey dı bımanê sağlıkta kalın, hoşça kalın

weşey dı bımanı sağlıkta kal

weşey dı mendenı-mendış sağlıkta kalmak

weşey dı sağlıkta

weşey ra 1-güzellikten, 2-sağlıktan

weşey 1-güzellik, sevimlilik, 2-sağlık, sağ olma durumu, hayatta, 3-iyilik, hoşluk vs

weşeyda xo dı sağlığında

weşeyna 1-yıktı, 2-yayınladı

weşeynayena pori saçın dökülmesi

weşeynayenı-weşeynayış 1-yıkmak (dam vb şeyleri kazmak, yıkmak), 2-yayınlamak, basmak

weşin-weşinı sağlık, hayata olma

weşino yaniyor

weşinı sağlıkta, sağlıklı olma durumu, güzellik, sevimlilik

weşiyaye 1-yıkılmış, harabe olmuş olan, 2-sökülmüş olan

weşiyayenı-weşiyayış 1-yıkılmak, harabe olmak, 2-sökülmek

weşiyayo 1-yıkılmış, 2-dökülmüş (saç vb)

weşiyayoğ 1-yıkılan, 2-sökülen

weşiyê güzeldirler, sağlıklıdırlar

weşnayenı-weşnayış yıkmak, harabeye çevirmek

weşnıt hoşnut

weşo 1-sağdır, 2-hoştur, güzeldir, iyidir

weştırı 1-orak, 2-ondan daha hoş, daha güzel

weşüwar sapsağlam

weşxane sağlık dairesi, sağlık ocağı, hastahane

wegêna taşiyor (dişil)

wegênê taşiyorlar

wegêno taşiyor (eril)

wegêrêno 1-taşınırmı, 2-taşıniyor

wegêriya sırtlandı, taşındı, yüklenip, götürüldü

wegi berı kaldır götür

wegi kaldır, taşı

wegrot u berd kaldırdı ve götürdü

wegrot xo miyane sırtladı, sırtına aldı

wegrot taşıdı, sırtladı, kaldırdı

wegrotê 1-taşiyordu, 2-taşısaydı

wegrote taşınmış, kaldırılmış olan

wegrotenı-wegrotış 1-taşımak, 2-kaldırmak, 2-yüklemek, 4-sırtlamak

wegroto xo doşi omzuna kaldırmış, omuzu ile taşiyor

wegroto kaldırmış, taşımış, sırtlamış

wegrotoğ 1-taşiyan, taşıyıcı, 2-kaldıran, kaldırıcı

wegırotenı-wegırotış 1-taşımak, 2-kaldırmak

wegıroto xo doşi omzuna kaldırmış, omuzu ile taşiyor

wegırotoğ 1-taşiyan, taşıyıcı, 2-kaldıran, kaldırıcı

wegıryayenı-wegıryayış ağlar gibi olmak, iç çekmek, hıçkırmak

weh oha (sığırları sürerken veya seslenirken kullanılır)

wehd (Ar bir işi yerine getirmek işin verilen söz

wehe oha

wehş vahşi, yabani, hiçbir şey görmemiş

wehşet vahşet

wehşetey vahşilik, vahşetlik

wehşetinı vahşilik, vahşetlik

wehşi biyayeney-biyayış vahşi olmak, yabani olmak

wehşi vahşi, yabani

wehşilığey kerdenı-kerdış vahşilik etmek

wehşiyey vahşilik, barbarlık

wehşiyinı vahşilik

wehh vah, deme be, yok yaho, ne yazık vb

wehhew yaa, aman, vah, deme be vb

wehi vahiy, dini inanışlarına göre tanrı tarafından gelen buyruk

wehid 1-ermiş, eren, derviş, 2-yardım edecek kimsesi olmayan, kimsesiz

wehidey kimsesizlik, yalnızlık, sahipsizlik

wehim acıklı, acıklı olay, içinde olma olayı

wehz 1-dini konuşma, 2-durum, hal, 3-vaiz, birine onu iyiliğe götürecek sözler söylemek

wehzci (Ar) Kuran ve hadis kitaplarından dini ögüt veren kimse

wehzi dayenı-dayış vaiz vermek

wehzi Kuran ve hadislerden verilen dini öğütler

wehznayenı-wehznayış 1-övmek, 2-durum değerlemesinde bulunmak

wej tip, şekil, surat, yüz siması

wej tırş asık suratlı

wejdê cı ra bewni tipine bak, suratına bak, şekline bak

wejiyet (Ar) vaziyet, durum, konum, tavır, hal

wejiyet senino durum nasıldır?

wejiyet weziyet niyo durum durum değildir

wejiyetê ma bol xırabo durumumuz çok kötüdür

wekalet (Ar) vekillik, vekalet

wekaleta vekaletten

wekaleten vekaleten

wekaletey kerdenı-kerdış vekaletlik etmek

wekaletey vekaletlik, vekillik

wekaleteya cı gırotı xo ser vekaletliğini üzerine aldı

wekaleteya xo vekaletliğini

wekaleteya vekaleten

wekaletinı kerdenı-kerdış vekaletlik etmek

wekaletinı vekaletlik, vekillilik

wekaletname (Ar+Far) vekaletname, vekalet belgesi

wekena yakiyor (dişil)

wekeno yakiyor (eril)

wekerd bı yakmıştı

wekerd yaktı, tutuşturdu

wekerde yakılmış olan, yanan

wekerdenı-wekerdış 1-yakmak, tutuşturmak, 2-sökmek, yerden söküp çıkarmak, 3-açmak, birbirine dolamış ip vb şeyleri açmak

wekerdo yakmış

wekerdoğ yakan, yakıcı

wekero yaksa, yaksın?

wekil (Ar) vekil

wekil biyayeney vekil olmak

wekil bıyayenı-bıyayış vekil olmak

wekil kerdenı-kerdış vekil etmek

wekila vekildir (dişil)

wekilê ağay ağanın vekilı

wekilê dewı köyün vekilı

wekilella Allaha havale temek, onu vekil tayin etmek

wekiley kerdenı-kerdış vekillik etmek

wekiley vekillik

wekilinı kerdenı-kerdış vekillik yapmak

wekilinı vekillik

wekillığey vekillik

wekilo vekildir (eril)

wekı 1-yak, 2-sök

wel u herı toz toprak

wel-welı kül

wel 1-kül, 2-acaba

wela adıri ateşin küllü

wela bila velah bilah

wela komıri kümürün tozu, kömürün küllü

wela bir yemin etme sözcüğü

weladek bağlar içinde yapılan küçük kulübe, gülgelik

weladet (Ar) doğum, doğma, doğuş

welahewle sabrın tükendiğini, kalmadığını belirten sözcük

welakin fakat, ama

welang küllük, külün döküldüğü yer

welat dı memlekette

welat ra memleketten

welat vatan, yurt, memleket, ülke

welatan dı memleketlerde

welatê şari başkasının ülkesi

welatê kesi insanın kendi memleketi

welatê ma memleketimiz, ülkemiz

welatê xeriban yabancıların ülkesi

welatê xo memleketini

welatheskerdoğ yurtsever

welati memleketler

welatname memleketin adı, ismi

welatpawıtoğ yurtsever, memleket korucusu

welatıc memleketli

welatıj memleketli

welatız memleketli

welayet (Ar) velayet, velilik

welçeg ölçek, tahıl ölçmede kulanılan bir ölçüm

welçegê xele deyna bıdı mı bir ölçek buğday borçla bana ver

welçegê bir ölçek

welçek ölçek, tahıl ölçmede kulanılan bir ölçüm

weldan 1-küllemek, 2-kül tablası

welecax olacak, beklenmeyen bir anda gelen kaza

weled (Ar) 1-oğul, çocuk, 2-çocukları paylarken kulanılır

weledardış çocuk doğurmak, çocuk getirmek

welednaye doğurulan, doğmuş olan

welednayenı-welednayış doğurmak

weledo bêxeyr hayırsız çocuk

weledo bıxeyr hayırlı çocuk

weledya (bi, ellay da) doğdu, dünyaya geldi

weledyaye doğmuş olan

weledyayenı-weledyayış doğmak

weledyenê doğuyorlar, oluyorlar

weledyeno doğuyor

weleka varena hafif ve ince kar yağiyor, rüzgarın ününden toz kalkiyor

welekı varê engürı ser üzümler küledı, kül yağdı üzümlere

welekı 1-rüzgarın ününden kalkan toz, 2-savrularak yağan hafif ve ince kar

weleng küllük, kül tablası

welet (Ar) 1-oğul, çocuk, 2-çocukları paylarken söylenir

welew (Ar) ister, isterse, olsa da, kaldı ki, hatta

welew bıbıyayê rınd biyê olsaydı iyi olurdu

weleybolı (‹ng) voleybol

welhasıl (Ar) sözün kısası, kısacası, sonuç olarak, neticede, sonunda vb

welhasıl şı neticede gitti

welhasıl ma amey werey sonuçta bir barıştık

welhasıl niyame sözün kısası, gelmedi

welhasıl no gırwe nêbeno kısacası bu iş olmaz

welhesıl (Ar) sözün kısası, kısacası, sonuç olarak, neticede, sonunda vb

welhesıl şı neticede gitti

welhesıl ma amey werey sonuçta bir barıştık

welhesıl niyame sözün kısası, gelmedi

welhesıl no gırwe nêbeno kısacası bu iş olmaz

weli (Ar) 1-bir çocuğun durum ve davranışlarından sorumlu olan kimse, 2-ermiş, eren, evliya

weliyinı 1-velilik, 2-ermişlik

welilığey velillik

welinimet (Ar) velinimet

weliyaht (Ar) veliaht, tahta geçmeye aday olan kimse

weliyinı kerdenı-kerdış velilik yapmak

welizna piç, karıştırıcı, fitne, şeytan

wella hewli wella quweti vellahevl vella küvvet

wellahi (Ar) "Tanrı'yı tanık tutarım, tanrı hakkı için" anlamında ant, vallahi

wellay (wıllı) vellah

wellay vellah

welle (wellı) kül

welled (Ar) 1-oğul, çocuk, 2-çocukları paylarken kulanılır

wellet (Ar) 1-oğul, çocuk, 2-çocukları paylarken söylenir

wellet mec: yaramaz, kimin piçi anlamında

wellı arêkerdenı-arêkerdış kül toplamak

wellı biyayenı-biyayış 1-kül olmak, 2-mecazi: mahfolmak, iflas etmek

wellı bıyayenı-bıyayış kül olmak

wellı kerdenı-kerdış küllemek, kül haline getirmek

wellı pıro kerdenı-kerdış kül başına dökmek

wellı to ro bo kül başına

wellı to sere ro yazıklar olsun sana anlamında bir sözcük

wellı varnayenı-varnayış kiyametı koparmak, kül yağdırmak

wellı 1-yemin etme sözü, 2-kül

wellıkı savrulup yağan ve sulu olmayıp tozlu olan kar

wellın-wellını küllü, tozlu

wellıx kül tablası

weltası kül tablası

welwele kerdenı-kerdış velvele etmek, belengazlık etmek

welwele mekı kiyameti koparma, velvele etme

welwele qılayna kiyametı kopardı

welwele qılaynayenı-qılaynayış ortalığı velveleye vermek

welwele kargaşa, çok gürültü patırtı yapmak, bağırıp çağırmak, kıyametı koparmak, ortalığı birbirine vermek

welweleci bıyayenı-bıyayış velveleci olmak

welweleci patırtı eden, gürültü eden

welwelecinı velvelecilik, belengazlık

welzınya 1-mec; piç olma durumu, 2-yaramaz, kudurgan, 3-karıştırıcı, şeytan

welzınyayan ra piçlerden

welzınyayey 1-yaramazlık

welzınyayo 1-piçtir, 2-yaramazdır

welı arêkerdenı-arêkerdış kül toplamak

welı biyayenı-biyayış 1-kül olmak, 2-mecazi: mahfolmak, iflas etmek

welı bıyayenı-bıyayış kül olmak

welı kerdenı-kerdış küllemek, kül haline getirmek

welı pıro kerdenı-kerdış kül başına dökmek

welı to ro bo kül başına

welı to sere ro yazıklar olsun sana anlamında bir sözcük

welı varnayenı-varnayış kiyametı koparmak, kül yağdırmak

welı 1-yemin etme sözü, 2-kül

welıkı savrulup yağan ve sulu olmayıp tozlu olan kar

welın-welını küllü, tozlu

welıx kül tablası

weme yardım

weme kerdenı-kerdış yardım etmek

wem-wemı yeriz, yiyelim, yiyoruz

wemır ömür

wemırê cı ömrü

wena yiyor (dişil)

wenawo böylemıdır?

wenca çinayenı-çinayış yonca biçmek

wenca yonca

wencayın yoncalı

wence çinayenı-çinayış yonca biçmek

wence yonca

wenceyın yoncalı

wend 1-okudu, 2öttü

wendbend kitap

wende u nêwende okumuş ve okumamış

wende u wendexane okuyucu ve okul

wendê 1-okuyordu, 2-öttüyordu, 3-okumuş kadın veya kız

wende okumuş olan kişi, okur yazar

wendê okuyordu

wendekar okuyucu, okuyan

wendena xo okumasını

wendenda cı dı okumasında

wendêne (wendê) okuyordu

wendenêda weşı güzel bir okuma

wendenı dayenı-dayış okutmak, okumaya yolamak

wendenı-wendış 1-okuma, okumak, 2-ötme, ötmek

wendewan okuyucu

wendewani öğrenciler, okuyucular

wendexanan dı okullarda

wendexanan okulları

wendexane okul

wendexaney berzi yüksek okullar

wendexaney destpeykerdenı ilk okul

wendexaney huqüqi hukkuk okulu

wendexaney qeçkan (werdêkan) ana okulu

wendexaney resayan yetişkinler okulu

wendexaney sertayey lise okulu

wendexaney tıxtorey doktorluk okulu

wendexaneyê berzê ahali halk yüksek okulları

wendexaneyê werti orta okul

wendey okur yazarlar

wendeyo okur yazardır

wendiya 1-okundu, 2-okuryazardır (dişil)

wendiyaye okunmuş olan

wendo 1-okumuş, 2-ötmüş

wendoğ okuyucu, okuyan

wendoğandê Universite dı Üniversite okuyucularında

wendoği öğrenciler, okuyanlar, okuyucular

wendoğinı okuyuculuk

wendoğı okuyucu, okuyan (dişil)

wendı bı okumuştu

wendıb (werdbı) 1-yemişti, 2-ötmüştü, 3-okumuştu

wendısê xo okumasını

wenê yiyorlar

weneya okundu

weno yiyor (eril)

wenya 1-baktı, 2-ekmek tahtası

wenya cıra kendisine baktı

wenya mı ra bana baktı

wenyayenı-wenyayış bakmak

wenus (Fr) venüs, çoban yıldızı

wenışt de bindi

wepêro tamamı, hepsi

weq weq kurbağa vb hayvanların sesi, çağrışı

weqa bıyayenı-bıyayış olay meydana gelmek, vuku bulmak

weqa vıjyayenı-vıjyayış olay çıkmak, vuku bulmak

weqa 1-hadise, olay, mesele, 2-okka

weqa vetenı-vetış olay çıkarmak, kaza yaratmak

weqat (Ar) vukuat, olanlar, olan bitenler, polislik olay, kaza

weqat ame sere dı kaza başına geldi

weqat ame sere dı kaza başına geldi

weqat bıyayenı-bıyayış hadise çıkmak, olay olmak

weqat da kaza yaptı, olay çıkardı

weqat dayenı-dayış olay yapmak, hadise çıkartmak

weqat sere amayenı-amayış vukuat, olay, kaza başına gelmek

weqat vetenı-vetış olay çıkarmak

weqat xo sera dahfkerdenı-kerdış olayı başından def etmek

weqayın 1-olaylı, 2-okkalı

weqeat ame sere dı kaza başına geldi

weqeat (Ar) vukuat, olay, kaza, olanlar, olan bitenler, polislik olay

weqeet (Ar) vukuat, olay, kaza, olanlar, olan bitenler, polislik olay

weqeet ame sere dı kaza başına geldi

weqeet da kaza yaptı, olay çıkardı

weqeet vetenı-vetış olay çıkarmak

weqet 1-vakit, 2-vukuat, olay, kaza

weqeyê bir okka

weqit (Ar) 1-zaman, 2-çağ, 3-bir işe ayrılmış veya iş için alışılmış saatler

weqqa 1-olay, kaza, vukuat, 2-okka

weqqey amey sere dı olaylar başına geldi

weqt zaman, vakit, süre

weqt dayenı-dayış zaman vermek, süre tanımak

weqta o zaman

weqto ez to rê vano o vakit ben sana söylerim

weqto tı vinenê o zaman sen görürsün

weqto o vakit

weqweqı ördek

weqıf dayenı-dayış vakıfa vermek, vakıfa bırakmak

weqıf kerdenı-kerdış vakfetmek, vakıfa bırakmak

weqıf vakıf

weqıfcinı vakıfçılık

weqıfinı vakıfçılık

weqıfirê verda vakıfa bıraktı

weqıfirê verdayenı-verdayış vakıfa bırakmak

weqıfın vakıflı

weqıweqa xo dırna vakvak ile, bağırma ile kendini yırtı

weqıweqı kerdenı-kerdış vakvak etmek, bağırmak

weqıweqı mekı bağırma, vekvek etme

weqıweqı kurbağa bağırmasına, sesine derler

weraqe (Ar) 1-yaprak, 2-yazılı kağıt, 3-kağıt para

weraset (Ar) 1-soya çekim, irs, veraset, 2-mirasçı, mirasta hak sahibi

werasey mirasçılar

weray bıyayenı-bıyayış laik olmak

weray vinayenı-vinayış laik görmek

weray 1-laiklik, 2-yenildiler

weraza yeğen, kız kardeşin oğlu

werazê yeğen, kız kardeşinin kızı

weraziya yokuş

werd bi yemişti (dişil)

werd bı yemişti (eril)

werd dayenı-dayış yemek vermek, yedirip içirmek

werd dayoğ yemek veren, yemek yediren

werd dı yiyeceklerde

werd qedina yedi bitirdı

werd ra yemekten, yemeklerden

werd u şami yemek ve yiyecek

werd u şımıtenı yemek ve içmek

werd u kerd yedi ve sıçtı, yedi ve yaptı

werd u merd yedi ve öldü

werd werdenı-werdış yemek yemek

werd werdoğ yemek yiyen

werd yedi, yemek, yemek yemek, yiyecek

werda yediler, yemişler (dişil)

werdan yiyecekleri

werddar misafir sever, yemek yediren      

werdê cı yiyeceği

werdê heywanan hayvanların yiyeceği

werde yemiş olan, yenilmiş olan

werdê yiyordu

werdeg-werdegı (ordeg) Ördek

werdegê bir ördek

werdegi ördekler

werdêk vinayenı-vinayış küçük görmek

werdêk ufak, küçük, ufacık

werdekar yiyen, yiyici

werdêkek küçücük, ufacık

werdêkey dı küçüklükte, çocuklukta

werdêkey küçüklük, çocukluk çağı

werdêkeya xo küçüklüğünü

werdekı ördek

werdena tünı acı yiyecek

werdenı dayenı-dayış yedirmek, yemek vermek, yedirip içirmek

werdenı u şımıtenı yiyecek içeçek, yemek içmek

werdenı werdenı-werdış yemek, yemek yemek, yiyecek içecek

werdenı-werdış yemek, yemek yemek

werdi biyayenı-biyayış 1-küçülmek, 2-ufalanmak, parçalanmak

werdi kera 1-bozdurayım, 2-ufalatayım, parçalıyayım

werdi kerdenı-kerdış 1-ufaltmak, ufatmak, parçalamak, 2-doğramak, 3-küçültmek, 4-bozmak (para bozmak)

werdi kı 1-parçala, ufat, 2-boz (para bozma)

werdi mekı 1-parçalama, ufatma, 2-bozma (para bozma)

werdi mendenı-mendış ufak kalmak, büyümemek

werdi merdi ufak tefek

werdi u gırd küçük büyük

werdi vinayenı-vinayış küçümseme, küçük görme

werdi werdi bırnay ufak ufak kestı

werdi werdi pıraşanı ufak ufak serp

werdi werdi 1-ufak ufak, küçük küçük, 2-azar azar

werdi 1-ufak, küçük, minik, 2-yediler

werdikek küçücük, ufacık

werdi kerdoğ bozan, ufatan

werdis yemek yemek

werdiyan ufakları, küçükleri

werdiyandê cı dı ufaklarında

werdiyey küçüklük, ufaklık

werdo yemiş

werdoğ 1-yiyen, yiyici, 2-rüşvet yiyen, rüşvet alan

werdoğinı yiyicilik

werdxane yemek yapılan veya yenilen yer

werdı bıyaye 1-ufatılmış olan, ufalan, 2-küçültülmüş olan

werdı bıyayenı-bıyayış küçük olmak, küçülmek, 2-ufalmış olmak

werdı kerde ufaltılmış olan

werdı kerdenı-kerdış 1-ufaltmak, 2-küçültmek

werdı werdı ufak ufak, küçük küçük

werdı ufak, küçük, minik

werdıyın küçüğü, küçücük

werê ard barıştırdı

werem (Ar) verem, tüberküloz

werem biyayenı-biyayış verem olmak

werem bı verem oldu

werem bıyayenı-bıyayış verem olmak

werem kerd mecazi: çok üzülüp, kederlenip verem olmak

werem kerdenı-kerdış verem etmek, mecazi: çok üzmek, çatlatmak

weremey veremlilik

wereminı veremlilik

weremli veremli

weremın veremli

weremına veremlidir (dişil)

weremıno veremlidir (eril)

werênê yenilirler (yiyebilir)

weresiye (Tr) borçla mal verme, veresiye

weresiye dano veresiye veriyor

weresiye dayenı-dayış veresiye vermek

werey ame barıştı

werey amey barıştılar

werey amyayenı-amyayış barışmak, anlaşmak

werey ardenı-ardış barıştırmak

werey biyarê barıştırın

werey bıyayenı-bıyayış geç olmak

werey kewtenı-kewtış geç kalmak, gecikmiş olmak

werey mendenı-mendış gecikmiş olmak, geç kalmak

werey 1-barışma, barış, uzlaşma, 2-geç, gecikme

werey geç, gecikme

wereza yeğen, kız kardeşin oğlu

werezê yeğen, kız kardeşinin kızı

werşana sıvadı (kolları, paçaları sıvamak)

werşanayenı-werşanayış sıvamak (paçaları sıvamak)

wergi dayenı-dayış vergi vermek

wergi vergi

werim randıman, verim

werimkar verimkar, vermeye yatkın

werinayenı-werinayış kaşımak

weriyay yenildiler (yemek, yiyip bitirmek)

weriyaye yenilmiş olan

weriyayo yenilmiş

weriyêno yenilir

wermüt (Alm) bir tür şarap

wernayenı-wernayış kaşımak

wernecılığey veznecilik

wernik (Yün) vernik

wernik kerdenı-kerdış verniklemek

wernik sawıtenı-sawıtış vernik sürmek

weroğ obur, çok yiyen

werrek örnek kişi, düzenli tertibatlı

wersanayenı-wersarnayış sıvamak (paçaları sıvamak)

wertaq ortak

wertax biyayenı-biyayış ortak olmak

wertax kerdenı-kerdış ortak etmek

wertax ortak

wertaxê mali mal ortağı

wertaxey kerdenı-kerdış ortaklık yapmak

wertaxey ortaklık

wertaxeya dayenı-dayış ortaklık vermek

wertaxeya gırotenı-gırotış ortaklıkla almak

wertaxeya ortaklıkla

wertaxi ortaklar

wertaxinı kerdenı-kerdış ortaklık yapmak

wertaxinı ortaklık

wertê cı xırab bıyayenı-bıyayış arası bozulmak

wertê werti ortanın ortası

werte ardenı-ardış ortaya getirmek, bitirip oluşturmak

werte ardoğ ortaya getiren

werte dı ferq diyayenı-diyayış aralarında, ortasında farkı görmek

werte dı ferq kerdenı-kerdış ortada fark etmek

werte dı fêsatey kerdenı-kerdış arada fesatlık yapmak

werte dı fitneyinı kerdenı-kerdış arada fitnelik yapmak

werte dı şeytaney kerdenı-kerdış arada şeytanlık yapmak

werte dı şiyayenışiyayış arada gitmek, ortadan gitmek

werte dı kutenı-kutış ortadan, ortasından çakmak

werte dı mend ortada kaldı

werte dı mende ortada kalmış olan, arada kalmış olan

werte dı mendenı-mendış ortada kalmak, arada kalmak

werte dı mendoğ ortada kalan, arada kalan

werte dı pırodayenı-pırodayış ortasından vurmak

werte dı rakerdenı-rakerdış ortada, ortaya sermek

werte dı verdayenı-verdayış ortada, arada bırakmak

werte dı vıni bıyayenı-bıyayış arada, ortada kaybolmak

werte dı war kerdenı-kerdış ortasından batırmak, saplamak

werte dı ortada

werte eştenı-eştış ortaya atmak

werte eştoğ ortaya atan

werte kewtenı-kewtış araya girmek, barıştırmaya çalışmak

werte kewtoğ araya giren, aralarını bulmaya çalışan

werte ra abırnayenı-abırnayış ortadan ayırmak

werte ra antenı-antış ortadan çekmek

werte ra bırnayenı-bırnayış ortasından kesmek

werte ra ravêrdenı-ravêrdış ortadan geçmek

werte ra vıjyayenı-vıjyayış arasından, ortasından çıkmak

werte ra weçinayenı-weçinayış ortadan, arasından seçmek

werte ra ortadan

werte xerpınayenı-xerpınayış arayı bozmak, ikilik sokmak

werte 1-orta, ortası, 2-iç, 3-ara, arsını

wertedê cemaatidı cemaatın ortasında

wertedê cı dı ortasında

wertedê cı ra ravêrnayenı-ravêrnayış ortasından geçirmek

wertedê wırnan ra awı nêravêrena ikisinin arasından su geçmez

wertelıx dı kaykerdenı-kerdış ortalıkta oyun oynamak

wertelıx pêşanayenı-pêşanayış ortalığı birbirine katmak

wertelıx ortalık

wertera abırnayenı-abırnayış 1-ortadan ayırmak, 2-ortadan ikiye bölmek

wertera şıyayenı-şıyayış ortadan gitmek

wertera keno vıni ortadan kaybediyor

wertera kerdenı-kerdış ortaya, ortasına sokmak

wertey awı suyun ortası

wertey cı ortası, arası

wertey dınyay dünyanın ortası

wertey şewı gece yarısı

wertey wırnan çend gamiyo ikisinin arası kaç adımdır?

wertey wırnan weşkı ikisinin arasını iyi et

wertey wırnan weşo ikisinin arası iyidir

wertey wırnan ikisinin ortası

wertey ortalar, yarısı

werteyên ortadaki

werteyênı ortancı

werteyın ortadaki

werti dı yataklarda

werti 1-yatak, yatak takımı, 2-orta, ortası, 3-iç, içi

wertiyan yatakları

wertker ortaç

wertmi balkon

wertı yatak takımı (döşek, yorgan, yastık vs)

wertıyan yatakları

werway amyayenı-amyayış yalın ayak gelmek

werway bı yalın ayakdı

werway şıyayenı-şıyayış yalın ayak gitmek

werway geyrayenı-geyrayış yalın ayak gezmek

werway remayenı-remayış yalın ayak koşmak

werway vazdayenı-vazdayış yalın ayak koşmak

werway yalın ayak

werwayey yalın ayak olma durumu

werwayinı yalın ayak olma durumu

werwaya yalın ayaktır (dişil)

werwayo yalın ayaktır (eril)

werxan (leheyf) yorgan

werxanci yorgancı

werxani yorganlar

weryayenı-weryayış yenilmek (yemek vb)

werzana pay ayağa kaldırdı

werzana 1-kaldırdı, 2-uyandırdı, 3-dikleştirdı

werzana bı 1-kaldırdırmıştı, 2-uyandırmıştı

werzanaye 1-kaldırılmış, 2-uyandırılmış, 3-dikleştirilmiş

werzanayenı-werzanayış 1-kaldırmak, 2-uyandırmak, 3-dikleştirmek

werzanayoğ 1-kaldıran, 2-uyandıran, 3-dikleştiren

werzanê 1-kaldırın, 2-uyandırın, 3-dikleştirın

werzanenê 1-kaldıriyorlar, 2-kaldıriyorsun

werzanena kaldıriyor (dişil)

werzaneno kaldıriyor (eril)

werzanı 1-kaldır, 2-uyandır

werzê xoser ayağa kalkın, direnmeye kalkın

werzê kalkın

werzena kalkiyor (dişil)

werzenê kalkiyorlar

werzeno kalkiyor (eril)

werzenı-werzış kalkmak

werziyo 1-kalksa, 2-kalksın

werznayenı-werznayış kaldırmak

werznayoğ kaldırılan, kaldırıcı

werzo 1-kalksa, kalksın?

werzı kalk

werışt pay ayağa kalktı

werışt u kewt kalktı ve düştü

werışt u ronışt kalktı ve oturdu

werışt kalktı

werışta 1-kalkmış, 2-uyanmış, 3-dikleşmiş (dişil)

werışt bı 1-kalkmıştı, 2-uyanmıştı

werıştê 1-kalkmışlar, kalkiyordu, 2-uyanmışlar, uyaniyordu

werışte kalkmış olan, ayakta, uyanık

werıştenı u ronıştenı oturup kalkmak, mecazi: hal ve davranış

werıştenı-werıştış 1-kalkmak, 2-uyanmak

werışto 1-kalkmış, 2-uyanmış, 3-dikleştirilmiş (eril)

werıştoğ kalkan, ayakta olan

werıstenı-werıstış kalkmak

werıyay yenildiler

werıyayenı-werıyayış yenilmek, yenilebilecek duruma gelmek

werıyêno yenilir

wes bımano sağ kalsa

wes kerdenı-kerdış 1-arındırıp ballandırmak, hoş etmek, 2-iyi etmek, diriltmek, sağlığına kavuşturmak

wes sı, wes ame sağ gitti, sağ geldı

wes u war bı sapsağlamdı

wes u war dı bımanê sağlık ve afiyete, sağlıklı ve varlıklı kalın

wes u war sağ ve selamet, sağlıkta ve afiyete, sağlıklı ve varlıklı olasın anlamında, sapsağlam

wes u wardı bımanê sağlıkta kalın, sağlıcakla kalın

wes waneno iyi okuyor, iyi ötüyor

wes wes bürı güzel güzel ye

wes wes kerd tırbı sağ sağ mezara koydu

wes wes güzel güzel, sağ sağ

wes 1-sağ, sıhat, 2-hoş, tatlı, güzel, iyi, 3-hayatta

wesa iyimisin

wesaire (Ar) vesaire

wesait tasıt

wesaitiya bol qeza beno taşıtlarla çok kaza oluyor

wesan 1-iyileri, 2-yayın

wesana u berd ravıst sirkeledı ve götürdü serdı

wesana u si cı eşti yıktı ve taşlarını attı

wesana 1-yıktı, 2-çırptı, sirkeledı

wesana bı 1-yıkmıştı, 2-çırpmıştı, sirkelemıştı

wesanayenı-wesanayış 1-yıkmak, 2-çırpmak, sirkelemek, 3-paçalı sıvamak

wesanayoğ yıkan, yıkıcı

wesanena yıkiyor (dişil)

wesaneno yıkiyor (eril)

wesanxane yayın evi

wesanı 1-yık, 2-çırp, sirkele

wesar 1-bahar, 2-yular, havsar

wesar amayenı-amayış ilkbaharın gelmesi

wesar ame bahar geldi

wesar ra wesar Bahardan bahara

wesarê cı 1-yulları, 2-baharı

wesarê heri weş gırêdı eşeğin yularını iyi bağla

wesari heri mıl kı yuları eşeğin boynuna tak

wesari ma şi welat baharda memlekete gittik

wesari 1-baharda, baharın, ilkbaharda, 2-yularlar, yulları

wesarna cor qolê xo kollarını sıvadı

wesarna 1-başka bir baharda, 2-sıvadı (paçaları)

wesarnay sıvadı (kolları, paçaları sıvamak)

wesarnayenı-wesarnayış sıvamak (kol, paça vb)

wesarın 1-baharlı, 2-yullarlı

wesayenı-wesayış yıkmak

wesayet (Ar) vesayet, vasilik

wesayit (Ar) vesait, araçlar, vasıtalar, taşıt

wesayıt vasıta, taşıt

wes biyayenı-biyayış 1-sağ olmak, 2-güzel olmak, iyi olmak, iyileşmek

wesê wesan güzellerin güzeli, iyilerin iyisi vs

wesê 1-iyimisin (eril), 2-iyimidirler?

wesek güzel, sevimli, hoşça

weselam veselam, işte o kadar

weseq vaşak

wesêr daha güzel, daha hoş, daha sevimli vs

wesêt kerdenı-kerdış 1-vasiyet etmek, 2-öğüt vermek

wesêt 1-vasiyet, 2-öğüt

wesêtê xo kerd vasiyetını yaptı

wesete vasiyet

wesey dı bımanê sağlıkta kalın, hoşça kalın

wesey 1-sağlık, hayatta olma hali, 2-güzelik, hoşluk, güzellik, sevimlilik

weseyda xo dı roj nêdi sağlığında gün görmedi

weseyna 1-ısmarladı, sipariş verdi, 2-yıktı, 3-yayınladı

weseyna cı dımı haber gönderdi

weseyna cı gelmesi veya getirtmesi için haber gönderdi

weseynayenı-weseynayış 1-sipariş vermek, ısmarlamak, 2-haber göndertmek, haber aldırtmak, birine haber gönderip onu getirtmek, 2-yıkmak

weseynayoğ gelmesi veya getirtmesi için haber gönderen

wesf dayenı-dayış övmek, övünmek

wesf nêbo övünmek gibi olmasın

wesf 1-nitelik, karekter, 2-övme, övgü, övünme, kendini övme

wesfê cı belliyo niteliği bellidır

wesfê cı dano övüyor

wesfê cı dayenı-dayış övmek, övgü yağdırmak

wesfê cı wertedıro niteliği ortadadır

wesfê ey dano onu övüyor

wesfê xo bol dano kendini çok övüyor

wesfê xo dayenı-dayış kendini övmek

wesharna sıvadı (paçaları sıvamak)

wesharnayenı-wesharnayış sıvamak (paçaları)

wesi kuma

wesile (Ar) 1-sebep, bahane, 2-elverişli durum, fırsat

wesile bıyayenı-bıyayış sebep olunmak

wesinı güzellik, sağlık, sevimlilik

wesiqa (Ar) vesika, belge

wesiqa dayenı-dayış vesika vermek, belge vermek

wesiqa gırotenı-gırotış vesika almak, belge almak

wesiqa vetenı-vetış belge çıkarmak, vesika çıkarmak

wesiqali vesikalı, belgesi olan

wesiqana bir belge daha

wesiqayın belgesi olan

wesiqayını vesikalı

wesiyaye 1-yıkılmış, harabe olmuş olan, 2-sökülmüş olan

wesiyayenı-wesiyayış 1-yıkılmak, harabe olmak, 2-sökülmek

wesiyayo 1-yıkılmış, 2-dökülmüş (saç vb)

wesiyayoğ 1-yıkılan, 2-sökülen

wesiyê 1-güzeldirler, 2-sağlıklıdırlar

wesiyet kerdenı-kerdış 1-vasiyet etmek, 2-öğüt vermek

wesiyet 1-vasiyet, 2-öğüt

wesiyetê mı vasiyetim

wesiyetê xo kerd vasiyetini yaptı

wesiyetname vasiyetname, vasiyetini yazmak

wesnayenı-wesnayış yıkmak, harabeye çevirmek

wesni ardı marda mı ser annemin üzerine kuma getirdı

wesni kuma

wesnina bir kuma daha

wesninı kerdenı-kerdış kumalık yapmak

wesninı kumalık

wesniyey kuma olma durumu

wesa 1-sağdır, 2-hoştur, güzeldir, iyidir (dişil)

weso 1-sağdır, 2-hoştur, güzeldir, iyidir (eril)

wesselam (Ar) vesselam, "işte o kadar", "son söz şudur"

westa 1-usta, 2-vasıta

westay ustalar

westayey ustalık

weswese bıyayenı-bıyayış şüphe olunmak, şüphelenmek

weswese kerdenı-kerdış şüphe etmek, kuşkulanmak

weswese kuşku, kaygı, endişe, şüphe

weswesek bıyayenı-bıyayış kaygılanmak, kuşkulanmak, endişelenmek

weswesek kaygılı, kuşkulu, endişeli olma durumu

wesweseli vesveseli

weswesey şüphecilik

wesweseyinı şüphecilik

wesweseyın kuşkulu, endişeli

wesxane sağlık dairesi, sağlık ocağı, hastahane

wesyet kerdenı-kerdış vasiyet etmek

wesyet 1-vasiyet, 2-öğüt

wesyetey 1-öğüt (olsun), 2-vasiyet (olsun)

wesı 1-bir bayan ismi, 2-sağ, iyi (dişil)

wesıbnaye 1-beğenilmiş olan, 2-övünen

wesıbnayenı-wesıbnayış 1-beğenmek, 2-övmek, övünmek

wesıbyaye 1-beğenilmiş olan, 2-övünmüş olan

wesıbyayenı-wesıbyayış 1-beğenilmek, 2-övünülmek

wesıf kerdenı-kerdış nitelemek

wesıf 1-surat, yüz, sima, 2-nitelik, karekter, 3-övünme, övgü, 4-vasıf, tarif, anlatım, 5-babet, şekil

wesıfê cı karekteri, niteliği

wesıfê xo dano övünüyor

wesıfna övdü

wet öte, öteye, biraz öbür tarafa, bu tarafa

weta bê bu tarafa gel

weta bêri öteye götür, beriye götür

weta şo biraz öbür tarafa git

weta rema bu tarafa kaçtı

weta 1-korkmadı, çekinmedi, korkusuz, edebildi, 2-öteye

wetan vatan, yurt, ülke

wetana cesaret edebilirmi (dişil)

wetanayenı-wetanayış korkmadan yapabilmek, edebilmek, cesaret etmek

wetandaşey vatandaşlık

wetandaşinı vatandaşlık

wetandasinı vatandaşlık

wetanê 1-yapabilirmisin, 2-cesaret edebilirmisin, 3-yapabilirler, 4-edebilirler

wetanheskerdoğ vatansever, yurtsever

wetanheskerdoğinı vatanseverlik

wetano şıro korkusundan gidebilirmi, cesaret edebilirmi?

wetano kı keno kormiyor ki yapiyor

wetano wa şıro cesaretı varsa gitsin?, korkmuyor gitsin

wetano wa pırodo kormiyorsa vursun, cesaretı varsa vursun?

wetana edebilirmi, korkmazmı, korkmuyormu? (dişil)

wetano 1-edebilirmi, korkmazmı, korkmuyormu? (eril), 2-vatandır

wetanpawıtenı vatan bekleme, vatan bekçiliği

wetanperwer yurtsever, vatansever

wetanperwerinı vatanseverlik

wetard cesaret etti, korkmadı

wetardê hetê ciya şıro korkusundan yanına yaklaşamiyordu

wetardenı-wetardış cesaret etmek, korkmamak

wetayenı-wetayış cesaret gösterebilme

weten vatan, memleket, ülke, yurt

wetendaş vatandaş, aynı memleketin halkı

wetenê cı vatanı

wetenı-wetış cesaret gösterme

weteriner (Fr) veteriner, hayvan hastalıkları hekimi

weterinerey veterinerlik

weterinerlığey veterinerlik

weto (Fr) veto, bir kararın, yasanın yürürlüğe girmesine karşı çıkmak

weto bıyayenı-bıyayış veto olmak

weto kerdenı-kerdış veto etmek

wews durum , hal, vaziyet

wewsê cı vaziyeti, durumu

wewsê to senino durumun, vaziyetin nasıldır?

wex wex çok yazık anlamında

wex yazık, eyvah, vah

wexd cı dayenı-dayış zaman vermek, mühlet tanımak

wexd zaman, an, vakit

wexdê cı dı zamanında

wexdê xo dı zamanında

wexdê xo pırkerdenı-kerdış zamanını doldurmak

wext ame zaman geldi

wext amyayenı-amyayış zamanı gelmek, vakit gelmek

wext belli kerdenı-kerdış zaman belirlemek

wext bêwext vakitli vakitsiz, zamanlı zamansız, yerli yersiz

wext bı wext zaman zaman, zamandan zamana

wext bıyayenı-bıyayış zamanı olmak

wext cı dayenı-dayış zaman vermek, mühlet tanımak

wext gırotenı-gırotış zaman almak, zaman belirlemek, söz almak

wext nêbı vakit olmadı

wext pê dayenı-dayış birbirine zaman vermek, zaman tanımak

wext pê ra gırotenı-gırotış sözleşmek

wext ra waxt zamandan zamana

wext ra wext zano zamanından zaman bilir

wext ra wext zamanından zamana, aynı saatten aynı saatta kadar

wext ra zamandan

wext ravêrdenı-ravêrdış zaman geçirmek, zaman geçmek, vakit geçmek

wext ravêrdo zaman geçmiş

wext remnayenı-remnayış zamanını kaçırmak

wext u bêwext vakitli vakitsiz, zamanlı zamansız

wext vêrd zaman geçti, vakit geçti

wext vêrdenı-vêrdış zamanı geçmek, gecikmek

wext vıyarnayenı-vıyarnayış zaman geçirmek

wext wext zaman zaman, vakit vakit

wext wextê şıma yo zaman sizin zamanınızdır

wext zaman, an, vakit

wexta o zaman, ne zaman ki

wextayên o zaman ki

wextê ara kerdenı kahvaltı yapma zamanı

wextê bawkalandê mı ra dedelerimin zamanından

wextê cı amyayenı-amyayış zamanı gelmek

wextê cı ravêrdenı-ravêrdış zamanı geçmek

wextê cıwênan harman zamanı 

wextê dı bir zamanlar, zamanın birinde

wextê dıhirı öğle zamanı

wextê êri ikindi zamanı

wextê ezani ezan zamanı

wextê şani akşam vakti

wextê xo dı amyayenı-amyayış zamanında gelmek

wextê xo dı vaktiyle, zamanında, vaktinde

wextê xo pırkerdenı-kerdış zamanını doldurmak

wextê xo ra zamanından, vaktinden

wextê xo ravêrnayenı-ravêrnayış zamanını geçirmek, kaçırmak

wextê yasi yatsı zamanı

wextê zerq eştenı güneş doğma zamanı

wextê bir zaman

wexti (demi) zamanlar, vakitler

wexti ra zamandan

wexti rê wext lazımo zamana zaman lazım

wextiya piya zamanla birlikte

wextiyo zamanındır

wextna başka bir zaman

wexto amyaye gelecek zaman

wexto amyayoğ gelecek zaman

wexto belli belli zaman

wexto ez to rê vana o zaman ben sana söylerim, senden sorarım

wexto şiyaye geçmiş zaman

wexto hera u nebelli belirsiz geniş zaman

wexto kı ame geldiği zaman

wexto kı şı gitiği zaman

wexto kı mı tı di seni gördüğüm zaman

wexto kı to bıvina ne zaman ki seni görsem

wexto kı tı amey geldiğin zaman

wexto kı ne zaman ki

wexto nebelli belirsiz, belisiz zaman

wexto newe (demo newe) şimdiki zaman

wexto ravêrde (demo ravêrde) geçmiş zaman

wexto ravêreno zaman geçiyor

wexto sera ravêreno zaman üstünden geçiyor, üzerinden yıllar geçmek

wexto verên eski zaman

wexto yeno zaman geliyor, neydeyse gelir

wexto 1-zamandır, andır, zamanıdır, anıdır, vaktidir, 2-o zaman

wextı dı tam zamanında, tam vaktinde

wextı zamanında, vaktinde

wey gıdi dınya, wey hey be dünya hey

wey gıdi wey vay seni vay

wey lo vey lo

wey wey hayret belirten sözcük

wey, ney ra bewni hele buna bak

wey, tabi to va elbete sen söyledın

wey, ti yê mı rê vanê bana mı söylüyorsun?

wey, wıni beno öyle olurmu?

wey, wıni seni beno öyle nasıl olur?

wey 1-öyle, öylemi, böyle, vay, ey, hey, 2-evet, keşke, doğrumu anlamında, 3-bazende "sın, sun vb eklerle sözcüğü pekiştirir), 4-olurmu, niye, nasıl olur, tabii, elbete, hele

weya (Ar+Far) veya

weyaxüt (Ar+Far) vayahut

weye 1-bileyleme, 2-kürek

weyik (wari) bacı, bacılar

weylan harabe, yıkıntı, harabe oluşunun kalıntıları, toz toprağı

weylo heylo, veylo

weyna xover önüne baktı

weyna 1-baktı, gözetledi (eril), 2-ekmek açma tahtası

weynana bir ekmek tahtası daha

weynay pêra birbirine baktılar

weynayê bakiyordu

weynayenı-weynayış bakmak, göz kulak olmak

weynayoğ bakan, bakıcı

weynena bakiyor (dişil)

weynenê pêra birbirine bakiyorlar

weynenê bakiyorlar, ilgileniyorlar

weyneno cora yukariya bakiyor

weyneno lacdê xo ra oğluna bakiyor

weyneno qeçekira çocuğa bakiyor, çocuğun bakımını sağliyor

weyneno bakiyor (eril)

weysi bir erkek ismi

weywele 1-çığlık, 2-ortalığı velveleye vermek, panik yaratmak

wez kerdo pis yüzünü ekşitmış, pis etmiş

wez ra bewni tipine bak

wez tip, yüz şekli

wezaret (Ar) vezaret, vezirlik

wezaret kontrolu altında, mahiyetinde

wezêt senino durum nasıldır?

wezêt durum, vaziyet

wezêtê ma xırabo durumumuz kötüdür

wezife (Ar) vazife,1-ödev, 2-görev

wezife dayenı-dayış vazife vermek

wezife dı vazifede

wezife gırotenı-gırotış vazife almak

wezife kerdenı-kerdış vazifelendirmek

wezife vinayenı-vinayış vazife görmek

wezife vinayoğ vazife gören

wezife vazife, görev, iş

wezifedar vazifeli olan kimse

wezifeli vazifeli

wezifera vazifeden

wezifey cı vazifesi

wezifey xo bızanı vazifenı bil

wezifey xo tam kerd vazifesini tam yaptı

wezifeyın vazifeli

wezin (Ar) vezin, 1-tartı, 2-ölçü

wezina şehranê xo nüşneno vezin ile şiirlerini yaziyor

wezir (Ar) 1-vezir, 2-bakan

wezirê dewletı devletin veziri

wezirê teberi dışişleri bakanı

wezirey vezirlik

wezirinı vezirlik

weziyet (Ar) vaziyet, durum, konum, tavır, hal

weziyet senino durum nasıldır?

weziyet weziyet niyo durum durum değildir

weziyetê ma bol xırabo durumumuz çok kötüdür

weznayenı-weznayış tartmak

wezne (Ar) vezne

wezneci vezneci

weznedar vezneci, veznedar

weznedarey veznedarlık

weznedaro veznedardır

wezyayenı-wezyayış tartılmak

wezyet vaziyet, durum

wezziyetê to senino durumun nasıldır?

wezıyet vaziyet, durum

 

 

 

wêê

wêşi bıyayenı-bıyayış çoğalmak, fazlalaşmak

wêşi kerdenı-kerdış fazlalaştırmak, çoğaltmak

wêşi ra wêşi çoktan çok

wêşi çok, fazla, epey

wêhêr bıyayenı-bıyayış sahip olmak

wêhêr vızyayenı-vızyayış sahip çıkmak

wêhêr sahip

wêhêra cı sahibi (dişil)

wêhêrê cı bı sahibiydi

wêhêrê cı sahibi (eril)

wêhêrey kerdenı-kerdış sahiplik yapmak

wêhêrey sahiplik, sahip olma durumu

wêhêrinı sahiplik, sahip olma durumu

wêne resim

wênewan resam, resim yapan

wênexane (Resımxane) resim atelyesi resimhane

wêney resimler

wêney cı resmi

wênewaninı resimcilik

wêneyinı resimcilik

wêneyinı kerdenı-kerdış resimcilik yapmak

wênecinı resimcilik

wêr bıyayenı-bıyayış sahip olmak

wêr 1-sahip, 2-ağaç isimlerinin sonuna gelen ek (mır-wêr

armut ağacı)

wêr biyayenı-biyayış sahip olmak

wêr kerdenı-kerdış sahip etmek

wêran bıyayenı-bıyayış viran olmak, harabeye dönmek

wêran kerde viran edilmiş, harabeye dönmüş olan

wêran kerdenı-kerdış viran etmek, harabeye çevirmek

wêran kerdoğ viran eden, yıkan

wêran viran, yıkık, harabeye çevrilmiş

wêraney sahiplilik

wêraninı viranelilik, yıkımcılık

wêranxane viranhane

wêrdê cı rê vajı sahibine söyle

wêrê to sahibin

wêrek sahip, sahibı

wêrê qısedê xo sözünün eri, sözünün sahibi

wêrê sozdê xo sözünün eri, sözünün sahibi

wêrey sahiplik, sahiplilik

wêrinı kerdenı-kerdış sahiplik yapmak

wêrinı sahiplik

wêrzewi sebze sahibı, sebzeci

wêy gıdi dınya, wêy hey be dünya hey

wêy gıdi wêy vay seni vay

wêy lo vey lo

wêy wêy hayret belirten sözcük

wêy, ney ra bewni hele buna bak

wêy, tabi to va elbete sen söyledın

wêy, ti yê mı rê vanê bana mı söylüyorsun?

wêy, wıni beno öyle olurmu?

wêy, wıni seni beno öyle nasıl olur?

wêy 1-bazende "sın, sun vb eklerle sözcüğü pekiştirir), 2-olurmu, niye, nasıl olur, 3-tabii, elbete, hele, 4-vay, ne yazık, öylemi, keşke, öyle, ey, hey

wêya (Ar+Far) veya

wêyaxüt (Ar+Far) vayahut

wêye 1-kürek, 2-bileyleme

wêye kerdenı-kerdış 1-bileylemek, 2-küreklemek

wêyik (wari) bacı, bacılar

 

 

 

wıca dı ma pê di orada biz birbirimizi gördük

wıca dı mend orada kaldı

wıca dı orada

wıca ra cêr oradan aşağı

wıca ra cor oradan yukarı

wıca ra tepeye oradan sonra

wıca ra oradan

wıca ra ravêrd oradan geçti

wıca ora, orası, orada

wıca ra pey ondan sonra

wıcax ocak, kökü sürdürme, kendisinden itibaren başlayan nesil

wıcaxkor körocak, çocuğu olmayan

wıcdan vicdan

wıcdanê zalıman çıniyo zalimlerin vicdanı yoktur

wıdayê 1-aaaa, 2-anaa, 3-aman Allahım anlamında

wıdey aha, anaaa

wışş 1-ayıp değilmi anlamında utanma belirten bir sözcük, 2-öylemi, vay başıma, nasıl olur vs

wışk biyayenı-biyayış kuru olmak, kuraklık, kuruluk, kurumak

wışk hewada kuru kaldırdı

wışk kerd bı kurutmuştu

wışk kerdenı-kerdış kurutmak

wışk kerdoğ kurutan, kurutucu

wışk kı kurut

wışk mekı kurutma

wışk u hi kuru ve yaş

wışk u wa kupkuru

wışk u war kerdenı-kerdış kup kuru yapmak

wışk u war mendenı-mendış kup kuru kalmak

wışk u war kupkuru

wışk u ware kup kuru

wışk kuru

wışkamnan kuru bir yaz

wışkayi kuraklık, kuruluk

wışkbostan susuz bostan

wışkdar susuz ağaç

wışkdês harçsız ve çamursuz yapılan, yalnız taş ve ağaç gövde ve kökleriyle örülen duvar

wışkerd kuru yer, kuru toprak

wışkêri daha kuru

wışkey kuraklık, kuruluk

wışko wışk kupkuru

wışko kurudur

wışkwesar kuru bir bahar

wışkzewi susuz sebze

wışkın kuru olma durumu

wışkıno kurudur

wıhêr biyayenı-biyayış sahip olmak

wıhêr vıjyayenı-vıjyayış sahip çıkmak

wıhêr sahip

wıhêra sahiptir (dişil)

wıhêrê cı sahibi

wıhêrey kerdenı-kerdış sahiplik yapmak

wıhêrey sahiplik

wıhêrinı sahiplik

wıhêro sahiptir (eril)

wıja dı orada

wıja ra oradan

wıja ora, orası, oraya

wıjanan oralar

wıjdan vicdan

wıjdanê to çıniyo vicdanın yoktur

wıjdanın vicdanlı

wılat vatan, memleket, yurt, ülke

wılatê Zazayan Zazaların ülkesi

wılatıc memleketli

wılatıj memleketli

wılatız memleketli

wılayet vilayet

wılla u billa vallahi ve billahi

wıllahi ez nêzana vallahi ben bilmem

wıllahi to rınd nêkerd vallahi sen iyi etmedin

wıllahi vallahi

wıllay vallahi

wıllayi vallahi

wıllı billı ez nêzana valla billa ben bilmem

wıllı billı vallah billah

wıllı mı nêberdo valla ben götürmemışım

wıllı tı zanê vallah sen biliyorsun

wıllı 1-"ya, daha" anlamında, 2-bir yemin etme sözü, valla, vallahi

wılwılı kerdenı-kerdış mırıldanmak

wılwılı mekı mırıldanma

wılwılı mırıltı, gürültü mırıltı, mırıldanma

wına (ena, hına, hena) böyle, şöyle

wına bê böyle gel

wına bı wına bı böyleydı böyle oldu

wına şo böyle git

wına mekı böyle etme

wına nêbeno böyle olmaz

wına nêbı böyle olmadı

wına üna böyle şöyle

wına wına böyle şöyle

wına böyle, öyle

wınara ame bu taraftan geldi

wınara şı bu taraftan gitti

wınara wınyayenı-wınyayış bu tarafa bakmak

wınara bu taraftan

wınasi böylesi, böyleleri

wınasin böylesi

wınasinan dı böylesilerinde

wınaya böylece, böylelikle

wınayê kı böyledirler ki

wınayên böylesi

wınayênan böylesilerini

wınayose böyleyse

wınayın böylesi

wındarnayenı-wındarnayış durdırmak, bekletmek

wınderdenı-wınderdış durmak, beklemek

wınderdo durmuş (eril)

wınderda durmuş (dişil)

wınderyayenı-wınderyayış durmak, beklemek

wındarnê durdurdu, bekletti (dişil)

wındarna durdurdu, bekletti (eril)

wınênê pêra birbirine bakiyorlar

wınênê bakiyorlar

wınêno (hewnêno, hewnıyêno) bakiyor, gözetliyor

wınêno qeçkan ra çocuklara bakiyor

wıni beno öyle olur?, öyle olurmu?

wıni biyayenı-biyayış kaybolmak

wıni bo kı öyle olsun ki

wıni bı 1-kayboldu, 2-öyle oldu

wıni şo öyle git

wıni kerd kaybetı

wıni kerdenı-kerdış 1-kaybetmek, yitirmek, 2-öyle yapmak

wıni kı öyle ki, madem ki

wıni mekı öyle etme

wıni niyo öyle değil

wıni zi öylede

wıni 1-öyle, 2-daşak

wıni 1-kaybolma, 2-öyle, böyle, şöyle

wıni bıyayê 1-öyle olsaydı, 2-kaybolsaydı

wınin öylesi

wıni nêbıyayê 1-öyle olmasaydı, 2-kaybolmasaydı

wınira ame o taraftan geldi

wınira bewni o tarafa bak

wınira şı o tarafa gitti

wınira wınyayenı-wınyayış o tarafa bakmak

wınira o tarafa

wınisinan öylelerini, böylelerini

wıniya (hewniya) baktı, gözetı

wıniya cıra kendisine baktı, kendisiyle ilgilendı

wıniya hetê nakışta bu tarafa baktı

wıniya lajdê xo ra oğluna baktı, geçiminı üstlendı

wıniya xo pey arkasına baktı

wıniyaya 1-baktım, 2-bakmış (dişil)

wıniyayê bakiyordu

wıniyayê cıra kendisine bakiyorlardı

wıniyayenı-wıniyayış bakmak, geçimini üstlenmek

wıniyo se öyleyse

wıniyo öyledir

wınya u dina baktı ve gördü

wınyaya 1-bakmış, 2-baktım

wınyayê bakiyordu

wınyayenda cı dı bakışında

wınyayenı-wınyayış bakmak

wınyayoğ bakan, gözetleyen

wınyo se öyleyse

wınyo öyledir

wınyose öyleyse

wınıyay pêra birbirine baktılar

wırayayenı-wırayayış kaşınmak

wıraynayenı-wıraynayış kaşımak

wırayna kaşıdı

wırd ard yemek getirdı

wırd da cı yemek verdı

wırd 1-ufak, ufak tefek, kıvır zıvır, 2-yemek, yedi

wırde diyayenı-diyayış küçük gürmek, küçümsemek

wırde kerdenı-kerdış ufatmak, ufalamak

wırde mend ufak kaldı

wırde mendenı-mendış ufak kalmak

wırde mırde ufak tefek

wırde vinayenı-vinayış küçük gürmek, küçümsemek

wırde wırde pıraşanayenı ufak ufak serpmek

wırde wırde ray gırotı ufak ufak yol aldı

wırde wırde 1-ufak ufak, 2-yavaş yavaş

wırdêk biyayenı-biyayış küçük olmak, küçülmek

wırdêk ufak, küçük, küçücük

wırdêkek 1-ufacık, küçücük, 2-küçüklük, ufaklık

wırdenı u şımıtenı yiyecek ve içecek

wırdenı-wırdış yemek yemek

wırdi diyayenı-diyayış küçük gürmek, küçümsemek

wırdi kerdenı-kerdış ufatmak, küçük parçalara ayırmak, doğramak

wırdi mend ufak kaldı, büyümedı

wırdi mendenı-mendış ufak kalmak, büyümemek

wırdi mırdi ufak tefek

wırdi verdayenı-verdayış ufak bırakmak

wırdi vinayenı-vinayış küçük gürmek, küçümsemek

wırdi werdi ray gırotı ufak ufak yol aldı

wırdi wırdi kerd ufak parçalar halinde kesti, doğradı

wırdi wırdi vewra varena ufak ufak kar yağiyor

wırdi wırdi ufak ufak

wırdi ufak, küçük

wırdikey küçüklük, ufaklık

wırd kerdenı-kerdış doğramak, ufak parçalar halinde kesmek

wırdna her ikisi

wırdı mırdı ufak tefek, kırıntı mırıntı

wırdına her ikisi, her ikiside

wırdınan biya her ikisini getir

wırdınan dı her ikisinde

wırdınan ra her ikisinden

wırdınan rê her ikisine

wırdınan ikisini, her ikisini

wırdınana her ikisiyle

wırdını her ikisini

wırêna bı kaşımıştı

wırêna kaşıdı

wırênayenı-wırênayış kaşımak

wırênena kaşiyor (dişil)

wırênê mecazi

dayak mı istiyorsun, kaşıniyormusun?, kaşıniyorsun?

wırêneno kaşiyor

wırêna kaşıniyor (dişil)

wırênenê kaşiyorlar

wırêno kaşıniyor (eril)

wırêyayenı-wırêyayış kaşınmak

wıreyayenı-wıreyayış kaşınmak

wıreynayenı-wıreynayış kaşımak

wıri kaşıntı

wırina kaşıdı

wırina bı kaşımıştı

wırinayê kaşiyordu

wırinayenı-wırinayış kaşımak

wırinayoğ kaşıyan, kaşıyıcı

wırineyayenı-wırineyayış kaşınmak

wırini kaşıntı, kaşınmak

wıriyayenı-wıriyayış kaşınmak

wırna bı değiştirmiştı

wırna heti her iki taraf

wırna piya ikisi birden

wırna 1-ikisi, her ikisi, 2-değiştirdi

wırnan her ikisini

wırnayenı-wırnayış değiştirmek

wırna zi qırqıliyenê 1-her ikiside büzülüyor, 2-her ikiside terpeniyor

wırneno değiştiriyor

wırni bıyayenı-bıyayış güzel olmak

wırni 1-güzel ve iyi kız, 2-bakıcı, hizmetçi

wırniyê bir güzel ve iyi kız

wırniyey güzellik

wırt u vılla biyayenı-biyayış dağılmak, her bir parçası bir tarafa sıçramak

wıryayenı-wıryayış 1-kaşınma, kaşınmak, 2-değişmek

wıryenê 1-kaşıniyor, kaşıniyorlar, 2-değişiyorlar

wıryeno 1-kaşıniyor, 2-yenilir, 3-değişiyor (eril)

wırzı kalk

wırzı pay ayağa kal

wırındı kaşıntı, ağrı

wırıyayenı-wırıyayış kaşınmak, kaşıntı

wısar 1-bahar, 2-yular

wısari 1-baharın, 2-yularlar

wısk biyayenı-biyayış kurumak

wısk kerd bı kurutmuştu

wısk kerdenı-kerdış kurutmak

wısk kı kurut

wısk u wa kupkuru

wısk kuru

wıskêri daha kuru

wısko wısk kupkuru

wısko kurudur

wıskın kupkuru

wısıb bir erkek ismi

wısıbêtütan güvercine benzer, Siverek ve urfa dolaylarında yaşayan bir kuş cinsi

wısıbtütanı güvercine benzer, Siverek ve urfa dolaylarında yaşayan bir kuş cinsi

wıt nêva çıt demedı

wıt vajo ez do siley kera çıt dese ben onu tokatliyacağım

wıt çıt, en ufak ses (çıkarmamak)

wıta bê beriye gel

wıta şo öteye git

wıta 1-buraya, burası, burada, 2-taraf, öteye, beriye, öbür tarafa, ileriye

wıtiya dı burada

wıtiya ra buradan

wıtiya bura, burası

wıtwıtok konuşkan, çok konuşan

wıtwıtı kerdenı-kerdış dırdır etmek, çok konuşmak

wıtwıtı mırıldanarak konuşmak, çok konuşkan

wıtı wıtı yerli yersiz konuşmak, çok konuşmayı huy edinmek

wıtı ütü

wıya cı kendisine güldü

wıya 1-güldü (eril), 2-baktı (eril)

wıyate 1-gülme, 2-gülünç

wıyatenı-wıyatış gülme, gülmek

wıyate ro dayenı-dayış güldürmek

wıyatey şari biyayenı-biyayış gülünç duruma düşmek

wıyatey şari mebı halka gülünç olma

wıyatey şari başkasının gülünçü olma durumu

wıyayenı-wıyayış gülmek

wıye (huwe) kürek

wıyê 1-güldü (dişil), 2-baktı (dişil)

wıyê cı kendisine güldü (dişil)

wıyena 1-gülüyor (dişil), 2-bakiyor (dişil)

wıyêna 1-gülüyor (dişil), 2-bakiyor (dişil)

wıyenê gülüyorlar

wıyeno şari halka gülüyor

wıyeno 1-gülüyor (eril), 2-bakiyor (eril)

wıyetenı-wıyetış gülmek

wıyeyê bir kürek

wıyeyın kürekli

wıyiya erqı aşanê kürek ile kanal deştı

wıza ora, orası, oraya

wızdan bıyayenı-bıyayış vicdanlı olmak

wızdan çınêbyayenı-çınêbyayış vicdanı olmamak, vicdansız olmak

wızdan vicdan

wızdıyan bıyayenı-bıyayış vicdanlı olmak

wızdıyan çınêbyayenı-çınêbyayış vicdanı olmamak, vicdansız olmak

wızdıyan vicdan

wızya 1-çıktı, 2-avazlandı, mızmızlandı

wızzi incinen bazı hayvanların çıkardığı ses

 

 

wi dayê hayret ve şaşkınlık belirten bir sözcük, vay, vah anne

wi mı rê vay bana, vay başıma

wi 1-aha, eyvah, oy, oy aman vb sözcükler yerine kullanılır, 2-heyecan ve hayret belirten bir sözcük, 3-vay, vay be, vah, ne yazık anlamına gelen sözcük

wiççi kuş vb kanatlıların çıkardığı ses

wicdan vicdan

wicdanın vicdanlı

wiçı-wiçı kuşlar öterken çıkardıkları sesler

wida (‹ta) vida, döndürerek bir yere sokulan burgulu veya burmalı çivi

wida kerdenı-kerdış vidalamak

wida oy, aman, öyle mi gibi şaşkınlık belirten bir sözcük

wideyo (‹ng) video

wideyoteyb (‹ng) videoteyp

wido video

widon vidon

wişne (Sl) vişne, kiraza benzer kırmızı renkli, ekşimsi bir meyve

wişney vişneler

wişneyêr vişne ağacı

wih heyecan, şaşkınlık ve korku belirten bir sözcük

wijdan vicdan

wijdanın vicdanlı

wijdaney vicdani

wijdani vicdani

wijdano vijdanmıdır

wijdansızlığey vicdansızlık

wilayet (Ar) vilayet

wilayet bı vilayettı

willa (‹t) villa, bahçeli, güzel ve müstakil ev

wilı wilı patırtı götürtü

winayenı-winayış 1-bakmak, 2-bulmak, 3-görmek

winç (‹ng) vinç, ağır yük kaldırmaya yarayan araç

wiq wiq 1-kahkahalı gülme, 2-tilki bağırması

wiqeno bağrışiyor

wiqini kartal vb hayvanların bağırışı

wiraj (Fr) bir yolun kıvrıldığı yer, dönemeç

wiran bıyayenı-bıyayış viran olmak, harabe olmak

wiran kerdenı-kerdış viran etmek

wiran yıkık, harap, viran

wirane yıkılmış veya çok harabe olmuş yapı

wiraney viranelik

wiranlıx viran yer

wirayenı-wirayış viyaklamak

wirgul (Fr) virgül, cümlede duraklama işareti, kıvrıklı ve kuyruklu işaret

wirini vetenı-vetış çığlık çıkarmak, bağırıp inlemek

wirini bağırış, çığlık, acı ile inleme (en çok hayvanlara derler)

wirus (Fr) virüs, bulaşıcı hastalıklara yol açan mikrop

wirusın virüslü

wirı wirı bağırış çağırış

wisar 1-bahar, 2-yular

wiski (‹ng) viski, alkollü bir içki

witamin (Fr) vitamin

witaminın vitaminlı

wites (Fr) vites, otomobillerin çekiş ve hızını ayarlayan dişliler düzeni

witrin (Fr) vitrin, sergen

witrinın vitrinli

witır (Ar) vitir, yatsı namazından sonra kılınan üç rekat namaz

wiy vay!

wiya cı kendisine güldü

wiya 1-güldü (eril), 2-baktı (eril)

wiyate gülme

wiyatenı-wiyatış gülmek

wiyatey şari biyayenı-biyayış halka gülünç olmak, halkın diline düşmek

wiyayenı-wiyayış 1-bakmak, 2-gülmek

wiyê 1-güldü (dişil), 2-baktı (dişil)

wiye kürek

wiyena 1-gülüyor, 2-bakiyor (dişil)

wiyenê 1-gülüyorlar, 2-bakiyorlar

wiyeno 1-gülüyor, 2-bakiyor (eril)

wiyeyın kürekli

wize (Fr) vize, resmi kağıtlara "görülmüştür" anlamında konulan işaret

wizite (‹t) vizite

wizon (Fr) kürkü çok beğenilen memeli bir hayvan

wizonın vizonlu

 

 

 

wokal (Fr) vokal, sesle ilgili

wokalın vokallı

woleybolı (‹ng) voleybol

wolkan (Fr) volkan, yanardağ

wolkanik (Fr) 1-volkanla ilgili, 2-içinde volkan bulunan arazi

wolqan (Fr) volkan, yanardağ

wolt (Fr) elektromotor gücün veya gerilimin birimi

wolta (‹t) zincirin birbirine dolaşması

wolta (yün) gezinme, bir aşağı bir yukarı, bir o yana bir bu yana gidip gelme

woltaj (Fr) voltaj, gerilim

woltajın voltajlı

won yemek yemek (sond won

yemin etmek)

wonca ame ancak geldi

wonca 1-ancak, o kadar, 2-yonca

woni (wıni) öyle, öylemı

woni biyayenı-biyayış kaybolmak

woni biyo kaybolmuş

woni kerdenı-kerdış kaybetmek

woni kayıp

woniyo 1-kayıptır, 2-öyledir, öylemidir?

worte diyayenı-diyayış arayı bulmak, ortasını bulmak

worte orta, ara

wortey çarşi çarşının ortası

wortey cı bıvinı ortasını bul

wortey dınyay dünyanın ortası,

worteyın ortadaki

wortı yatak takımı

wotka (Rüs) alkollu bir içki

woy bacı, kız kardeş

woy mı bacım

woyy vay, vay be (acı, hayret, korku ve şaşkınlık belirten bir sözcük)

 

 

wüca orası, ora, orada

wücdan vicdan

wücdanın vicdanlı

wüjdan vicdan

wüjdanın vicdanlı

wükü (Ar) vuku, olma, meydana gelme

wüküat (Ar) vukuat, olanlar, olan bitenler, polislik olay

wülat ülke, vatan, memleket

wüna bıkı 1-böyle yap, 2-şöyle yap

wüna böyle, öyle, şöyle

wüna bı böyleydi, böyle oldu

wünaya böyledir

wünayo böyledir

wüni biyayenı-biyayış kaybolmak

wüni bı 1-öyle oldu, 2-kayboldu

wüni bıyayenı-bıyayış kaybolmak

wüni kerdenı-kerdış kaybetmek

wüni nêbeno öyle olmaz

wüni 1-öyle, böyle, 2-kaybolma

würdi ufak, küçük

würzayenı-würzayış kalkmak

würznayenı-würznayış kaldırmak

würzı şori kalk git

würzı kalk

würışt kalktı

würıştenı-würıştış kalkmak

wüsar 1-bahar, 2-yular

wüsk kuru, susuz

wüsk biyayenı-biyayış kurumak

wüsk kerdenı-kerdış kurutmak

wüsta usta, sanatçı

wüstayey ustalık

wüstayinı ustalık

wüstayo ustadır

wüy hayret, heyecan, korku vb anlatan sözcük

 

 

wucdan vicdan

wucdanın vicdanlı

wucdana vicdan

wucüd (Ar) vücut, beden, gövde, var olma

wucüd dı gövdede

wucüd ra gövdeden

wuşş hayret, heyecan, korku ve acıma belirten bir sözcük

wuşk kerdenı-kerdış kurutmak

wuşk kuru, susuz

wuşk biyayenı-biyayış kurumak

wuşkın kuru olma durumu

wujdan vicdan

wujdanın vicdanlı

wuni biyayenı-biyayış kaybolmak

wuni bı 1-öyle oldu, 2-kayboldu

wuni 1-öyle, böyle, 2-kaybolma

wuniya cıra kendisine baktı

wuniyayenı-wuniyayış bakmak

wurde kerdenı-kerdış doğramak, ufatmak, ufak parçalar halinde kesmek

wurde mendenı-mendış ufak kalmak, büyümemmek

wurde wurde ray bıgi ufak ufak yol al

wurde wurde ufak ufak, küçük küçük

wurde ufak, küçük

wurdı kerdenı-kerdış doğramak, ufak parçalar halinde kesmek

wurdı wurdı ufak ufak, küçük küçük

wurdınan her ikisini

wurdını zi koteki kı ikisinide döv, tokatla

wurdını her ikisini

wurêna kaşıdı

wurêna bı kaşımıştı

wurênayenı-wurênayış kaşımak, kaşıntı

wurêyayenı-wurêyayış kaşınmak

wurêno kaşıniyor

wuri kaşıntı, kaşınma

wurina bı kaşımıştı

wurina kaşıdı

wurinayenı-wurinayış kaşımak

wuriyayenı-wuriyayış kaşınmak

wurini kaşıntı

wurna her ikisi

wurnan zi cezay xo ant her ikiside cezasını çekti

wurnan her ikisini

wuryayenı-wuryayış kaşıntı, kaşınmak

wuryeno kaşıniyor

wurıyayenı-wurıyayış kaşınmak

wusk biyayenı-biyayış kuru olmak, kuraklık, kuruluk

wusk kerdenı-kerdış kurutmak

wusk kuru, susuz

wusıb bir erkek ismi

wuya güldü

wuyate gülme, gülüş

wuyatey mıno yeno gülmem geliyor

wuyayenı-wuyayış gülme, gülmek

wuza dı roşı orada otur

wuza dı orada

wuza ra mewerzı oradan kalkma

wuza ra oradan

wuza ora, orası, orada