Cef arekzi ra ktavo de newe (Doman Qogiriye) nejdi de vejino!!!


[ Pers Zwan u Gramer Zazaki ]


Nuto/e: Hawar Torncengi roce - saete : 24. Hezirane 2005 02:02:42:

Nusto ma Cef arekzi ra nejdi de 'Vejiyai Tiji' de ju ktavo de newe vejino. Nam ni ktavi 'Doman Qogiriye' u 85 pelga. Cr smar Qesa veri fme ra, omd keme ke her kes na ktavi xode km nkeno.

Vejiyai Tiji - Tij Yaynlar
Gmpala Mh. Gzelbakan Sk. No: 26/2
Avclar-stanbul/Trkiye
Tel.: 0212/591 44 85 GSM:0532.477 83 81
E-Mail: tij@bonema.com, tijasodiri@arcor.de
--------------------------------


DOMAN QOGRYE


C. arekz


Ma pelga dar ra ki benime zerrewes.
Xor nberbnime, smar berbnime..

(Dewa Mlku ra, SA-XANIME)


Qesa Veri
Virardene u vir-nardene ser: Ta est ke van, ma kerdu xu vira, zaf i ninu ra ma viri. Ta ki van, ma nkerdu xu vira. Zon ma u itiqat ma estu. Sank ma lawki ma est. Khalk u pirk ma est. Domaniya ma, ma vira niya. Ela Bega Kelei htay serre dera. Ma ke ayede qesey kerd, zaf resmi yen ver man ma. Almaste ki neway serre dera. Ay ki zaf i nkerdu xu vira. Kokm ma ke hawtay u htay serre der. Dewe de weiya xu ramta u welat xode ki biy kokιm. estu ke zerethal biy kokιm. Sanku, hkatu, lawku u duwau nzanen. Tarxi ser ke peri pers bi, mara van: M zanne. Piy mι u maya m, mr zaf i qesey kerdne. estu ke nka m zaf i kerdu xu vira. Vir-nardne u virakerdene, mar merdena. Van, mordem dsmen xuyu. Qesa de rata... Virardene u hiskerdene rndekiya. Baqιleniye ki weiya mordemi kena ip. Ta ma ki van ke: Ez welat xora zaf has ken. Mι kemer welati, dar u ber welati nkerd xu vira. Ko welati ki ju be ju m viri der. M, ju Drsmz nas kerd. Nu albaz ki j m eribiye de bi. Serba welat xu, bibi nwes. Adr can dy de bi. Ax welat, wax welat vatne. Zaf i nkerdbi xu vira. Her daim qafka albaz ma welati ser biye. Ebe xu awrupa de, ro yi ki welat de bi. Serru ra tpia nu Drsmz ma i welat. Welat xu di. Welat de, hesreta zer dy biye nerm. Adr zer yi ki ten sayiya we. Waxt ame, raya dyine uncia i welat. Welat xode werd u smt, peyser uncia ame awrupa. Hesreta yi, j vereni nbiye. Hesreta Drsmz ma, awrupa de bibi vindi. Ca hesreta dy de, endi goynays welati amey bi ser. estu ke Drsmz ma, welat xode nguriyne! Haskerdena dy, haskerdena thale biye... Drsim de ne ju tle [leke/fidane] naybi de, ne ki welat xode ju dar awe dne! Drsmz ma, j turistu iyne Drsim, uca de werdne u smtne. Tdιma ki resm kokmu ontne. Tpiara ki uncia peyser amne awrupa. Hata merdena mordemi, weiya mordemi de ta qanuni [her dayim] est. Matematik, biyoloji u fizik estu. Albaz domaniya m, tιrku r bi qanunkerdoi, bi musnoi. Zon trku r bi blbl u bi ri. Zon ingilizki u zon franszki r ki bi phepug. estu ke zon maya xor, zon Zazaki r ki bi j vzke... Ma ju welat de ameybi riy dina. Yi domanu ra pia, zon ma ju bi. Zon ma; zon ju qomi bi. Ta roji bi, yi roji mar jiargi bi. Ta roji bi, yi roji ki mar ia bi. Sank ma u hkat ma bi. Lawk ma bi. Klmek ra zon ma bi. Nu zon ma ki, jubiyena ma biye. Ta est ke zon Zazaki qesey nken. Zon maya yinu, yinu r thoa ifade nkenu. Biyene nmenda, biyene ista [kista]. Waxt 1963 ra, ta nka biy pil na waxti. Xor ki puan isisku cn pra. Puspey ma, hata sar serre ki qlrn... Perr yinu ikiy u miras xu ki nas nken. Ju doseg germi, ebe beton ju , ju ki tomafil asni nas ken.
Ro mordemi de eyal estu. Mordem ke pil ki gegane ben doman. Ge hir serran xu dma son. Ge ki son ses serran xu ser. Ta domani ax, wax ra biy pil Ta ki hah-ha ra ben pil Her mordemi de ju ro estu. Ro tainu de vicdan estu. Ro tainu de ki vicdan nmendu; biy bvicdan.
Wert qom mara ta vejin, xu het trku ser arnen. Roz ki yena ke xu het kurdu ser tadan. Rew-rew xuye vurnen. Bazaru de ben trk, ge ben kurd u ge ki ben hepi. Mordem ke pt nbi. Mordem ke bteqete bi, zafeteney ki yi bteqeti zayf u qkek vnen u p dey ki lax xu ken. Wert qom made ta est ke derd wert saqan xu guretu. Ta ki derd pize xora biy j xoji; biy zr u top.
Mordemu xrabn hir i nas kenu: Nefsetenkeni, fzlni u meiani... Mordemu rnd u mordemu pak; zerreweso. Mordemu hewl; drbeta qkeke r beno derman. Serd be germi ra nas keno. Vsanu be mrdu ra ju tase nkeno... Mordemu pak namuso ke van, yi namui teyna ebe ju lone ra ifade nkeno. Zon ma vindbiyene deru Ni ra gran daha estu...? Ya ki, vajime ke zon ma ke bi vindi, mar daha peyser manenu?
axsiyeti j rtan... Mordem ke bi tsan, cra awe smenu. Qom mar axsiyet hewli lazm... Rotberi ki j rojiy. Mar rotber hewli lazm... Qom mar serdar hewli lazm. Serdar ke xona dsmeni de herbi xu-werdene ndan, yi serdari u axsiyeti qom mar lazm... Doman ke zon Zazaki qesey ken, yi qom mar lazm. Domani tija u temsilkar zagon qomiy.
Doman; jubiyena ma u piya. Na jubiyene ra ki domani qomi r ben hir ksi. Domani qom mar ar b. Domani qom mar phonc b u va ses b. Domani qom mar jde b. Yi domani ki kamiya zon ma b. Hn ke awa Xzri nas bker, awa qlerine ra ki xu meuy.
M ke domaniya xu ser dergaderg bnusnne; nu ktab biyne hazar pelge! 1963 ra nat, wert ra 40 serri vrd ra. Yi serru ra zaf i u xeyl hadis amey m viri. M wat ke yi hadisu zon made ju be ju bnusni. estu ke, Qogiriye de and ks zon made wanenu? and ks nusnenu? Mntqa Qerebeli de, zon ma senk yenu wendene u senk ki nuino. Cokau ke m ktab xu nkerd qolnd. Nia ki vaji: Serre be serre, dem na dina vurinu. Qe ju i ca xode hn j vereni nmanenu. Hereket estu u vurayene esta. Na serran peynu de, zon ma ser xeyl kar de hewli bi. En jde ki awrupa de albazu nu kar ard ca. Awrupa de, gam muhimi amey etene... Zon Zazaki de ronesans bi... Wes u war, pir u khal b!
Berjin sιma xr bu

Hard svire, Marte 2005 C. arekz


Cwabi:


[ Pers Zwan u Gramer Zazaki ]